סוג החוזרשנהמס' החוזרתאריך פרסוםהנדון
Hide details for הע - כלליהע - כללי
Hide details for 20172017
Document complete Icon2017-1-1 12/28/2016 שכר מינימום-עדכון ינואר 2017
Document complete Icon2017-1-2 01/16/2017 תוספת מעונות (זכויות הוריות), עדכון התוספת
Document complete Icon2017-1-3 01/16/2017 עדכון התוספת השקלית לעובדי דירוג עובדים סוציאליים
Document complete Icon2017-1-4 01/16/2017 השתתפות בדמי חבר באגודות מקצועיות לשנת 2017
Document complete Icon2017-1-5 01/16/2017 השתתפות המעסיק בתשלום בגין ארוחות לעובדים - סכום מירבי
Document complete Icon2017-1-6 01/16/2017 תקרת שכר לעניין דמי חבר/דמי טיפול ארגוני - עדכון
Document complete Icon2017-1-7 01/16/2017 סטודנטים במגזר הציבורי - עדכון שכר המינימום 1.1.2017
Document complete Icon2017-1-9 01/23/2017 החלת התוכניות תמרוץ למורים בעיר אילת על מועצה איזורית חבל אילות ומועצה איזורית ערבה תיכונה
Document complete Icon2017-1-11 01/30/2017 יישום תוספות השכר לחודש מרץ 2017 של ההסכם המסגרת ושל ההסכם הקיבוצי לדירוג העובדים הסוציאליים ולעובדים הסוציאליים במערכת הבריאות
Document complete Icon2017-1-12 02/05/2017 השתתפות בדמי חבר בלשכת עורכי הדין - עדכון
Document complete Icon2017-1-13 02/21/2017 גמול השתלמות - קורסים שהוכרו על ידי הוועדה שליד משרד החינוך
Document complete Icon2017-1-14 02/26/2017 הוראות ביצוע לעדכון טבלאות השכר של דירוג המחקר האזרחי
Document complete Icon2017-1-15 03/05/2017 יישום תוספות השכר לחודש מרץ 2017 של ההסכם הקיבוצי לדירוגים הפארה רפואיים
Document complete Icon2017-1-16 03/05/2017 הסכם המסגרת לשנים 2013-2017 - יישום תוספות השכר השקלית והאחוזית החל מחודש מרץ 2017 (חוזר מס' 5 להסכם שבסימוכין)
Document complete Icon2017-1-17 03/06/2017 יישום תוספת השכר לחודש מרץ 2017 של ההסכם הקיבוצי לדירוג המפקחים הימיים
Document complete Icon2017-1-18 03/06/2017 יישום תוספות השכר לחודש מרץ 2017 של ההסכם הקיבוצי לחלק מהדירוגים הרפואיים ולפסיכולוגים
Document complete Icon2017-1-19 03/14/2017 עדכון תוספות שכר רוחביות שאינן מובאות בחשבון לעניין חישוב ערך שעה
Document complete Icon2017-1-20 03/19/2017 סבסוד ארוחות - ביטול הוראות תכ"מ והפחתת קצובת כלכלה
Document complete Icon2017-1-21 03/19/2017 הסכם מסגרת לשנים 2013-2017 - יישום תוספת השכר השקלית והאחוזית- דירוגים ייחודים בשירות המדינה
Document complete Icon2017-1-22 04/26/2017 שכר מינימום - עדכון הסכום הבסיסי
Document complete Icon2017-1-23 04/24/2017 הפסקת העברת כספי דמי חבר לאגודה המקצועית לדירוגי מח"ר ועיתונאים
Document complete Icon2017-1-24 04/30/2017 גמול השתלמות - קורסים שהוכרו על ידי הוועדה שליד משרד החינוך
Document complete Icon2017-1-25 05/16/2017 קצובת הבראה - עדכון 2017
Document complete Icon2017-1-26 05/22/2017 גמול השתלמות - קורסים שהוכרו על ידי הוועדה שליד משרד החינוך
Document complete Icon2017-1-27 05/28/2017 יישום ההסדר להשתתפות המדינה בהוצאות של העובדים בשירות המדינה בגין ארוחות בשעות העבודה בגופים נתמכים או מסובסדים
Document complete Icon2017-1-29 05/28/2017 קצובת נסיעה - החזר הוצאות נסיעה בתחבורה ציבורית בעקבות הרפורמה בתחבורה הציבורית - השלמת הנחיות לתשלום קצובת נסיעה לעובדים קיימים
Document complete Icon2017-1-30 06/18/2017 עדכון קצובת ביגוד לשנת 2017 - במגזר הציבורי
Document complete Icon2017-1-31 06/18/2017 סטודנטים - קצובת הבראה וביגוד לשנת 2016
Document complete Icon2017-1-32 06/19/2017 הסכם קיבוצי בדירוג המפקחים הימיים
Document complete Icon2017-1-35 07/06/2017 גמול השתלמות - קורסים שהוכרו על ידי הוועדה שליד משרד החינוך
Document complete Icon2017-1-36 07/16/2017 קבלת אישור הממונה על השכר מראש במפורש ובכתב לכל התחייבות בנושא שכר
Document complete Icon2017-1-37 08/30/2017 גמול השתלמות - קורסים שהוכרו על ידי הוועדה שליד משרד החינוך
Document complete Icon2017-1-38 09/24/2017 דמי חבר באגודות מקצועיות - מהנדסים, אקדמאים במח"ר ועיתונאים בשירות הציבורי
Document complete Icon2017-1-39 10/18/2017 גמול השתלמות - קורסים שהוכרו על ידי הוועדה שליד משרד החינוך
Document complete Icon2017-1-40 10/29/2017 דירוג האקדמאים במח"ר ודירוג העיתונאים - הוראות ביצוע להסכם מיום 14.9.2017
Document complete Icon2017-1-41 11/15/2017 דירוג האקדמאים במח"ר ודירוג העיתונאים - הוראות ביצוע להסכם מיום 14.9.2017
Document complete Icon2017-1-42 11/26/2017 גמול השתלמות - קורסים שהוכרו על ידי הוועדה שליד משרד החינוך
Document complete Icon2017-1-44 12/06/2017 שכר מינימום-עדכון דצמבר 2017
Document complete Icon2017-1-45 12/11/2017 סטודנטים במגזר הציבורי - עדכון שכר המינימום 1.12.2017
Document complete Icon2017-1-47 12/17/2017 אי תשלום שכר בגין שביתה
Hide details for 20162016
Document complete Icon2016-1-1 01/11/2016 השתתפות בדמי חבר בלשכת עורכי הדין - עדכון
Document complete Icon2016-1-2 01/12/2016 הכרה בתוספת קבועה לתשלום לגמלאות: גמול מומחיות לעובדים סוציאליים
Document complete Icon2016-1-3 01/14/2016 תשלום מענק חד פעמי לעובדים במגזר הציבורי
Document complete Icon2016-1-4 01/18/2016 תקרת שכר לעניין דמי חבר/דמי טיפול ארגוני - עדכון
Document complete Icon2016-1-5 01/18/2016 השתתפות בדמי חבר באגודות מקצועיות לשנת 2017
Document complete Icon2016-1-6 01/18/2016 עדכון התוספת השקלית לעובדי דירוג עובדים סוציאליים
Document complete Icon2016-1-7 01/18/2016 תוספת מעונות (זכויות הוריות), עדכון התוספת
Document complete Icon2016-1-8 01/18/2016 השתתפות המעסיק בתשלום בגין ארוחות לעובדים - סכום מירבי
Document complete Icon2016-1-9 01/19/2016 גמול השתלמות - קורסים שהוכרו על ידי הוועדה שליד משרד החינוך
Document complete Icon2016-1-10 01/31/2016 תשלום מענק חד-פעמי לעובדי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
Document complete Icon2016-1-11 02/23/2016 גמול מומחיות לעובדים סוציאליים : הארכת הפטור לקבלת אישור בעניין גמול השתלמות
Document complete Icon2016-1-12 02/11/2016 תשלום מענק חד פעמי לעובדים במגזר הציבורי - עובדים שהיו אמורים לשוב לעבודתם או להתחיל העסקתם ביום 1.8.2015 אך בשל יום השבת שבו לעבודתם או החלו העסקתם רק ביום 2.8.2015
Document complete Icon2016-1-13 02/22/2016 תשלום מענק חד פעמי לעובדי ההוראה בשירות המדינה
Document complete Icon2016-1-14 02/22/2016 גמול השתלמות - קורסים שהוכרו על ידי הוועדה שליד משרד החינוך
Document complete Icon2016-1-15 03/21/2016 גמול השתלמות - קורסים שהוכרו על ידי הוועדה שליד משרד החינוך
Document complete Icon2016-1-16 04/11/2016 שכר מינימום - עדכון הסכום הבסיסי
Document complete Icon2016-1-17 04/19/2016 גמול השתלמות - קורסים שהוכרו על ידי הוועדה שליד משרד החינוך
Document complete Icon2016-1-18 05/02/2016 החזר קצובת נסיעה
Document complete Icon2016-1-19 05/02/2016 הסכם קיבוצי מיום 18.4.2016 למתמחים במשפטים - הוראות ביצוע
Document complete Icon2016-1-20 05/10/2016 יישום תוספות השכר לשנת 2016 של ההסכם הקיבוצי לחלק מהדירוגים הרפואיים ולפסיכולוגים
Document complete Icon2016-1-21 05/10/2016 יישום תוספות השכר לשנת 2016 של ההסכם הקיבוצי לדירוגים הפארה רפואיים ולעובדים הסוציאליים במערכת הבריאות
Document complete Icon2016-1-22 05/17/2016 קצובת הבראה - עדכון 2016
Document complete Icon2016-1-23 05/24/2016 אגודה מקצועית לעובדים בדירוגי המח"ר והעיתונאים - הסכם קיבוצי
Document complete Icon2016-1-24 05/26/2016 גמול השתלמות - קורסים שהוכרו על ידי הוועדה שליד משרד החינוך
Document complete Icon2016-1-25 05/30/2016 סטודנטים במגזר הציבורי - הסכם קיבוצי
Document complete Icon2016-1-26 06/20/2016 תוכניות תמרוץ למורים בעיר אילת - עידכונים ותוספות
Document complete Icon2016-1-27 06/28/2016 קיצור יום עבודה/מתן חופשה להורים בסוף חודש אוגוסט (חוזר מס' 2 להסכם שבסימוכין)
Document complete Icon2016-1-28 06/20/2016 עדכון קצובת ביגוד לשנת 2016 - במגזר הציבורי
Document complete Icon2016-1-29 06/20/2016 תנאי העסקה ושכר לאנשי דת מוסלמים
Document complete Icon2016-1-30 06/22/2016 תשלום מקדמות החזר קצובת נסיעה - עבור חודש יוני 2016
Document complete Icon2016-1-31 06/28/2016 הסכם המסגרת לשנים 2013-2017 - יישום תוספת השכר השקלית לשנת 2016 (חוזר מס' 1 להסכם שבסימוכין)
Document complete Icon2016-1-32 06/28/2016 סטודנטים - קצובת הבראה וביגוד לשנת 2016
Document complete Icon2016-1-33 06/28/2016 תשלום החלק השני של המענק חד פעמי, תיקון חוזר החלק הראשון של המענק והקדמת תשלום המענק לעובדים שסיימו עבודתם (חוזר מס' 3 להסכם שבסימוכין)
Document complete Icon2016-1-34 07/05/2016 שכר מינימום - עדכון
Document complete Icon2016-1-35 07/18/2016 גמול השתלמות - קורסים שהוכרו על ידי הוועדה שליד משרד החינוך
Document complete Icon2016-1-36 07/18/2016 תשלום מקדמות החזר קצובת נסיעה - עבור חודש יולי 2016
Document complete Icon2016-1-37 08/09/2016 תשלום מקדמות החזר קצובת נסיעה - עבור חודש אוגוסט 2016
Document complete Icon2016-1-38 08/17/2016 קיצור יום עבודה/מתן חופשה להורים בסוף חודש אוגוסט (חוזר מס' 2 להסכם שבסימוכין)
Document complete Icon2016-1-39 08/23/2016 קצובת נסיעה - החזר הוצאות נסיעה בתחבורה ציבורית בעקבות הרפורמה בתחבורה הציבורית
Document complete Icon2016-1-40 08/23/2016 סטודנטים במגזר הציבורי - הסכם קיבוצי
Document complete Icon2016-1-41 08/29/2016 גמול השתלמות - קורסים שהוכרו על ידי הוועדה שליד משרד החינוך
Document complete Icon2016-1-42 09/05/2016 דירוגי מח"ר ועיתונאים - דמי חבר באגודה מקצועית (גביה מרוכזת) לשנת 2016
Document complete Icon2016-1-43 09/14/2016 דירוג מינהלי - הוראות ביצוע להסכם מיום 14.9.2016
Document complete Icon2016-1-44 09/19/2016 דמי חבר באגודות מקצועיות - מהנדסים, אקדמאים במח"ר ועיתונאים בשירות הציבורי
Document complete Icon2016-1-45 10/05/2016 דירוגי מח"ר ועיתונאים - דמי חבר באגודה מקצועית (גביה מרוכזת) לשנת 2016 - מועד התשלום
Document complete Icon2016-1-46 11/01/2016 הכרה בתוספת קבועה לתשלום לגמלאות: תוספת תואר שלישי לוטרינרים
Document complete Icon2016-1-47 10/31/2016 גמול השתלמות - קורסים שהוכרו על ידי הוועדה שליד משרד החינוך
Document complete Icon2016-1-48 11/02/2016 גמול מומחיות לעובדים סוציאליים : קבלת אישור בעניין גמול השתלמות לצורך אישור תשלום גמול מומחיות
Document complete Icon2016-1-49 11/21/2016 תשלום החלק השני של המענק החד פעמי (חוזר מס' 4 להסכם שבסימוכין)
Document complete Icon2016-1-50 11/24/2016 גמול השתלמות - קורסים שהוכרו על ידי הוועדה שליד משרד החינוך
Document complete Icon2016-1-51 12/07/2016 דרוג עובדי מחקר- דמי שבתון וקרן השתלמות- עדכון
Document complete Icon2016-1-53 12/19/2016 הוראת ביצוע להסכם ENG בטלוויזיה החינוכית
Document complete Icon2016-1-54 12/29/2016 יישום תוספות השכר לחודש ינואר 2017 של ההסכם הקיבוצי לחלק מהדירוגים הרפואיים ולפסיכולוגים
Document complete Icon2016-1-55 12/29/2016 יישום תוספות השכר לחודש ינואר 2017 של ההסכם הקיבוצי לדירוגים הפארה רפואיים ולעובדים הסוציאליים במערכת הבריאות
Hide details for 20152015
Document complete Icon2015-1-1 01/01/2015 הפסקת הפחתת השכר במגזר הציבורי
Document complete Icon2015-1-2 01/12/2015 פיצוי מיוחד לעובדים שהתייצבו לעבודה בתקופת המצב המיוחד בעורף באזור הקובע - מבצע צוק איתן
Document complete Icon2015-1-3 01/14/2015 היעדרות עובדים בימים 7-8 בינואר 2015 במהלך סופת השלגים
Document complete Icon2015-1-4 01/14/2015 תקרת שכר לעניין דמי חבר/דמי טיפול ארגוני - עדכון
Document complete Icon2015-1-5 01/18/2015 השתתפות המעסיק בתשלום בגין ארוחות לעובדים - סכום מירבי
Document complete Icon2015-1-6 01/18/2015 השתתפות בדמי חבר באגודות מקצועיות לשנת 2015
Document complete Icon2015-1-7 01/18/2015 עדכון התוספת השקלית לעובדי דירוג עובדים סוציאליים
Document complete Icon2015-1-8 01/18/2015 תוספת מעונות (זכויות הוריות), עדכון התוספת
Document complete Icon2015-1-9 01/18/2015 גמול השתלמות - קורסים שהוכרו על ידי הוועדה שליד משרד החינוך
Document complete Icon2015-1-11 02/11/2015 גמול מומחיות לעובדים סוציאליים : הסכם קיבוצי מיום 9.2.2015
Document complete Icon2015-1-13 03/15/2015 החלטת ועדת מעקב מיום 11.2.2015 להסכם הקיבוצי במשרד לבטחון פנים מיום 28.11.2013
Document complete Icon2015-1-14 03/03/2015 גמול השתלמות - קורסים שהוכרו על ידי הוועדה שליד משרד החינוך
Document complete Icon2015-1-15 03/15/2015 היעדרות עובדים בימים 19.2.2015-21.2.2015 במהלך סופת השלגים
Document complete Icon2015-1-16 03/11/2015 גמול מומחיות לעובדים סוציאליים, הסכם קיבוצי מיום 9.2.2015- הבהרה
Document complete Icon2015-1-17 04/01/2015 חוק שכר מינימום (העלאת סכומי שכר מינימום - הוראת שעה), התשע"ה - 2015
Document complete Icon2015-1-18 04/02/2015 גמול מומחיות לעובדים סוציאליים, הסכם קיבוצי מיום 9.2.2015- הבהרה: תיקון
Document complete Icon2015-1-19 04/12/2015 גמול השתלמות - קורסים שהוכרו על ידי הוועדה שליד משרד החינוך
Document complete Icon2015-1-20 04/16/2015 חוק שכר מינימום (העלאת סכומי שכר מינימום - הוראת שעה), התשע"ה - 2015: חוזר מתוקן
Document complete Icon2015-1-21 05/17/2015 קצובת הבראה - עדכון 2015
Document complete Icon2015-1-22 05/21/2015 גמול השתלמות - קורסים שהוכרו על ידי הוועדה שליד משרד החינוך
Document complete Icon2015-1-23 06/01/2015 שינוי שיעורי ההפרשה לקופות גמל לקצבה: ההסכם הקיבוצי מיום 8.5.2013 ותיקון להסכם המעבר מפנסיה תקציבית לפנסיה צוברת מיום 8.5.2013
Document complete Icon2015-1-24 06/01/2015 קבלת אישור הממונה על השכר מראש במפורש ובכתב לכל התחייבות בנושא שכר
Document complete Icon2015-1-25 06/01/2015 שירותים ומוצרים שנותנים גופים ציבוריים לעובדיהם ללא תשלום מלא
Document complete Icon2015-1-26 06/17/2015 עדכון קצובת ביגוד לשנת 2015 - במגזר הציבורי
Document complete Icon2015-1-27 06/17/2015 סטודנטים - קצובת הבראה וביגוד לשנת 2015
Document complete Icon2015-1-28 06/24/2015 שינוי שיעורי ההפרשה לקופות גמל לקצבה: ההסכם הקיבוצי מיום 8.5.2013 ותיקון להסכם המעבר מפנסיה תקציבית לפנסיה צוברת מיום 8.5.2013
Document complete Icon2015-1-29 07/09/2015 גמול השתלמות - קורסים שהוכרו על ידי הוועדה שליד משרד החינוך
Document complete Icon2015-1-30 09/02/2015 גמול השתלמות - קורסים שהוכרו על ידי הוועדה שליד משרד החינוך
Document complete Icon2015-1-31 09/16/2015 דמי חבר באגודות מקצועיות - מהנדסים, אקדמאים במח"ר ועיתונאים בשירות הציבורי
Document complete Icon2015-1-32 10/07/2015 גמול מומחיות לעובדים סוציאליים : הארכת הפטור לקבלת אישור בעניין גמול השתלמות
Document complete Icon2015-1-33 10/14/2015 גמול השתלמות - קורסים שהוכרו על ידי הוועדה שליד משרד החינוך
Document complete Icon2015-1-34 10/20/2015 החלטת וועדת מעקב מיום 10.9.2015 לעניין שכר עובדי הוראה בתפקידי פיקוח ומטה
Document complete Icon2015-1-35 11/18/2015 גמול השתלמות - קורסים שהוכרו על ידי הוועדה שליד משרד החינוך
Document complete Icon2015-1-36 12/02/2015 מענק חד פעמי לעובדי הוראה גמלאים בפנסיה תקציבית אשר ערב פרישתם הועסקו במכללות להכשרת עובדי הוראה
Document complete Icon2015-1-37 12/21/2015 שימוש בתואר אקדמי או מקצועי שאינו מוכר
Document complete Icon2015-1-38 12/21/2015 דרוג עובדי מחקר- דמי שבתון וקרן השתלמות- עדכון
Hide details for 20142014
Document complete Icon2014-1-1 01/09/2014 היעדרות עובדים בימים 12-17 בדצמבר 2013 במהלך סופת השלגים
Document complete Icon2014-1-2 01/15/2014 תקרת שכר לעניין דמי חבר/דמי טיפול ארגוני - עדכון
Document complete Icon2014-1-3 01/19/2014 תוספת מעונות (זכויות הוריות), עדכון התוספת
Document complete Icon2014-1-4 01/19/2014 עדכון התוספת השקלית לעובדי דירוג עובדים סוציאליים
Document complete Icon2014-1-5 01/19/2014 השתתפות בדמי חבר באגודות מקצועיות לשנת 2014
Document complete Icon2014-1-6 01/19/2014 השתתפות המעסיק בתשלום בגין ארוחות לעובדים - סכום מירבי
Document complete Icon2014-1-7 01/26/2014 גמול השתלמות - קורסים שהוכרו על ידי הוועדה שליד משרד החינוך
Document complete Icon2014-1-10 04/22/2014 הכרה בתוספות קבועות ברשות המיסים לתשלום לגמלאות
Document complete Icon2014-1-11 04/27/2014 גמול השתלמות - קורסים שהוכרו על ידי הוועדה שליד משרד החינוך
Document complete Icon2014-1-12 05/18/2014 קצובת הבראה - עדכון 2014
Document complete Icon2014-1-14 06/08/2014 שכרם ותנאי העסקתם של מפקחים במינהל התרבות והספורט
Document complete Icon2014-1-15 06/16/2014 עדכון קצובת ביגוד לשנת 2014 - במגזר הציבורי
Document complete Icon2014-1-16 06/22/2014 סטודנטים - קצובת הבראה וביגוד לשנת 2014
Document complete Icon2014-1-17 07/07/2014 גמול השתלמות - קורסים שהוכרו על ידי הוועדה שליד משרד החינוך
Document complete Icon2014-1-18 07/17/2014 רשות האכיפה והגביה הוראות ביצוע להסכם שנחתם ביום 10.7.2014
Document complete Icon2014-1-19 07/21/2014 תשלום מקדמות על חשבון שכר עבודה לעובדים אשר נעדרו מעבודתם החל מתאריך 8.7.14 (כתוצאה מירי הטילים מרצועת עזה ומבצע "צוק איתן")
Document complete Icon2014-1-20 07/22/2014 שינוי רמת התפקוד של מנהלי מחוזות וסגניהם במשרד הרווחה
Document complete Icon2014-1-21 08/11/2014 הסכם קיבוצי מיום 3.8.2014 בדבר תשלום שכר לעובדים באזור הקובע במהלך מבצע צוק איתן
Document complete Icon2014-1-22 09/02/2014 תשלום גמול מינהל לעובדים מינהליים בחינוך ההתיישבותי המקבלים שכר לפי טבלת עו"ה
Document complete Icon2014-1-23 09/03/2014 קבלת אישור הממונה על השכר מראש במפורש ובכתב לכל התחייבות בנושא שכר
Document complete Icon2014-1-24 09/07/2014 הסכם קיבוצי מיום 3.8.2014 בדבר תשלום שכר לעובדים באזור הקובע במהלך מבצע צוק איתן : הוראות פיקוד העורף וחזרה לשיגרה
Document complete Icon2014-1-25 09/07/2014 גמול השתלמות - קורסים שהוכרו על ידי הוועדה שליד משרד החינוך
Document complete Icon2014-1-27 09/10/2014 ניצול ימי מחלה לצורך ליווי וטיפול בבני משפחה שנפגעו במסגרת מבצע "צוק איתן"
Document complete Icon2014-1-28 09/16/2014 הוראות ביצוע לעדכון טבלאות השכר של דירוג המחקר האזרחי
Document complete Icon2014-1-29 09/16/2014 דמי חבר באגודות מקצועיות - מהנדסים, אקדמאים במח"ר ועיתונאים בשירות הציבורי
Document complete Icon2014-1-30 09/18/2014 דרוג עובדי מחקר- דמי שבתון וקרן השתלמות- עדכון
Document complete Icon2014-1-32 10/20/2014 גמול השתלמות - קורסים שהוכרו על ידי הוועדה שליד משרד החינוך
Document complete Icon2014-1-33 11/18/2014 גמול השתלמות - קורסים שהוכרו על ידי הוועדה שליד משרד החינוך
Document complete Icon2014-1-35 11/20/2014 שירות החוץ - הוראות ביצוע להסכם הקיבוצי מיום 16.11.2014
Document complete Icon2014-1-36 01/20/2015 מענק לעובדי הוראה וותיקים במקצועות נדרשים
Document complete Icon2014-1-37 12/09/2014 השתתפות בדמי חבר בלשכת עורכי הדין - עדכון
Hide details for 20132013
Document complete Icon2013-1-1 01/02/2013 הגדלת שיעור תוספת 2011 והגדלת שיעור ההפרשות לקופות הגמל החל מיום 1.1.2013
Document complete Icon2013-1-2 01/07/2013 פעימה שניה להגדלת שיעורי ההפרשה לקופות גמל לקצבה: תיקון להסכם המעבר מפנסיה תקציבית לפנסיה צוברת מיום 12.1.2011
Document complete Icon2013-1-3 01/07/2013 הסכם מעבר מפנסיה תקציבית לפנסיה צוברת בדירוג עובדי המחקר הביטחוני מיום 27.8.2012 - עדכון
Document complete Icon2013-1-4 01/20/2013 תקרת שכר לעניין דמי חבר/דמי טיפול ארגוני - עדכון
Document complete Icon2013-1-5 01/14/2013 גמול השתלמות - קורסים שהוכרו על ידי הוועדה שליד משרד החינוך
Document complete Icon2013-1-6 01/20/2013 השתתפות בדמי חבר באגודות מקצועיות לשנת 2013
Document complete Icon2013-1-7 01/20/2013 השתתפות המעסיק בתשלום בגין ארוחות לעובדים - סכום מירבי
Document complete Icon2013-1-8 01/20/2013 עדכון שכר לעובדי דירוג עובדים סוציאליים
Document complete Icon2013-1-9 01/20/2013 תוספת מעונות (זכויות הוריות), עדכון התוספת
Document complete Icon2013-1-10 01/23/2013 היעדרות עובדים ביום 10 בינואר 2013 בגין השלג
Document complete Icon2013-1-11 02/17/2013 הכללת תוספת מחקר חקלאי בבסיס השכר לחישוב תוספת ההשוואה לעובדי מחקר
Document complete Icon2013-1-12 03/06/2013 השתתפות בדמי חבר בלשכת עורכי הדין - עדכון
Document complete Icon2013-1-14 03/06/2013 גמול השתלמות - קורסים שהוכרו על ידי הוועדה שליד משרד החינוך
Document complete Icon2013-1-15 03/18/2013 עמותות רווחה לגמלאים המבוטחים בפנסיה תקציבית
Document complete Icon2013-1-16 04/10/2013 תוכנית למשיכת עובדי הוראה לעיר אילת - עידכון
Document complete Icon2013-1-17 04/17/2013 גמול השתלמות - קורסים שהוכרו על ידי הוועדה שליד משרד החינוך
Document complete Icon2013-1-18 04/17/2013 הסכם קיבוצי מיום 15.4.2013 - יישום פעימה שלישית בהסכם המסגרת לגבי עובדי הוראה בשירות המדינה
Document complete Icon2013-1-20 04/28/2013 הסכם מעבר מפנסיה תקציבית לפנסיה צוברת בדירוג עובדי המחקר הביטחוני מיום 27.8.2012 - עדכון
Document complete Icon2013-1-21 05/23/2013 קצובת הבראה - עדכון 2013
Document complete Icon2013-1-22 05/19/2013 הסכם קיבוצי מיום 8.5.2013 בין המעסיקים במגזר הציבורי להסתדרות העובדים הכללית החדשה
Document complete Icon2013-1-24 06/04/2013 גמול השתלמות - קורסים שהוכרו על ידי הוועדה שליד משרד החינוך
Document complete Icon2013-1-25 05/29/2013 עמותות רווחה לגמלאים המבוטחים בפנסיה תקציבית - הוספת דירוגים זכאים
Document complete Icon2013-1-26 07/01/2013 עדכון קצובת ביגוד לשנת 2013 - במגזר הציבורי
Document complete Icon2013-1-28 06/24/2013 סטודנטים - קצובת הבראה וביגוד לשנת 2013
Document complete Icon2013-1-29 07/11/2013 החוק להשתתפותם של העובדים, נושאי המשרה ובעלי תפקיד אחרים בשירות הציבורי, בצעדים לייצוב המצב הפיסקלי במדינה במהלך השנים 2013 ו- 2014 (הוראת שעה), התשע"ג - 2013.
Document complete Icon2013-1-30 07/11/2013 הסכם קיבוצי עם ההסתדרות הכללית החדשה, מיום 8.5.2013
Document complete Icon2013-1-31 07/14/2013 גמול השתלמות - קורסים שהוכרו על ידי הוועדה שליד משרד החינוך
Document complete Icon2013-1-32 07/21/2013 עדכון התוספת השקלית לעובדי דירוג עובדים סוציאליים
Document complete Icon2013-1-33 07/21/2013 השתתפות דירוג עובדי המחקר הבטחוני בצעדים לייצוב המצב הפיסיקלי במדינה - הסכם קיבוצי מיום 17.7.13
Document complete Icon2013-1-34 07/22/2013 השתתפות דירוג עובדי המחקר האזרחי בצעדים לייצוב המצב הפיסיקלי במדינה - הסכם קיבוצי מיום 21.7.13
Document complete Icon2013-1-35 07/22/2013 החוק להשתתפותם של העובדים, נושאי המשרה ובעלי תפקיד אחרים בשירות הציבורי, בצעדים לייצוב המצב הפיסקלי במדינה במהלך השנים 2013 ו- 2014 (הוראת שעה), התשע"ג - 2013: הנחיות בנוגע לעובדים הזכאים להשלמה לשכר המינימום.
Document complete Icon2013-1-38 08/05/2013 רופאים תורני חוץ - הסכם קיבוצי מיום 17.12.12
Document complete Icon2013-1-39 09/16/2013 דמי חבר באגודות מקצועיות - מהנדסים, אקדמאים במח"ר ועיתונאים בשירות הציבורי
Document complete Icon2013-1-40 10/20/2013 גמול השתלמות - קורסים שהוכרו על ידי הוועדה שליד משרד החינוך
Document complete Icon2013-1-41 11/18/2013 הפרשות לקרן השתלמות לסטודנטים
Document complete Icon2013-1-44 12/08/2013 גמול השתלמות - קורסים שהוכרו על ידי הוועדה שליד משרד החינוך
Document complete Icon2013-1-45 12/03/2013 הסכם מיום 22.7.13 - שינוי הוראות הזכאות לתשלום לעובדי הוראה בשירות המדינה
Document complete Icon2013-1-46 12/12/2013 תשלום מענק חד-פעמי לעובדי המשרד לבטחון פנים
Document complete Icon2013-1-47 12/22/2013 דרוג עובדי מחקר- דמי שבתון וקרן השתלמות- עדכון
Document complete Icon2013-1-48 12/30/2013 השתתפות בדמי חבר בלשכת עורכי הדין - עדכון
Hide details for 20122012
Document complete Icon2012-1-1 01/01/2012 עדכון שכר לעובדי דירוג עובדים סוציאליים
Document complete Icon2012-1-2 01/02/2012 השתתפות בדמי חבר בלשכת עורכי הדין - עדכון
Document complete Icon2012-1-3 01/03/2012 תקרת שכר לעניין דמי חבר/דמי טיפול ארגוני - עדכון
Document complete Icon2012-1-4 01/08/2012 הגדלת שיעור תוספת 2011
Document complete Icon2012-1-5 01/12/2012 גמול השתלמות - קורסים שהוכרו על ידי הוועדה שליד משרד החינוך
Document complete Icon2012-1-6 01/16/2012 השתתפות בדמי חבר באגודות מקצועיות לשנת 2011
Document complete Icon2012-1-7 01/16/2012 השתתפות המעסיק בתשלום בגין ארוחות לעובדים - סכום מירבי
Document complete Icon2012-1-9 01/17/2012 תוספת מעונות (זכויות הוריות), עדכון התוספת
Document complete Icon2012-1-10 02/20/2012 גמול השתלמות - קורסים שהוכרו על ידי הוועדה שליד משרד החינוך
Document complete Icon2012-1-11 02/27/2012 דרוג עובדי מחקר- דמי שבתון וקרן השתלמות- עדכון
Document complete Icon2012-1-12 03/11/2012 מהנדסים - הוראות ביצוע להסכם הקיבוצי מיום 7.3.12
Document complete Icon2012-1-13 03/07/2012 הנדסאים וטכנאים - הוראות ביצוע להסכם הקיבוצי מיום 7.3.12
Document complete Icon2012-1-14 04/01/2012 דירוג המקצ"ט - הוראות ביצוע להסכם הקיבוצי מיום 18.3.12
Document complete Icon2012-1-15 03/18/2012 תשלום מקדמות על חשבון שכר עבודה לעובדים אשר נעדרו מעבודתם בשל הוראות פיקוד העורף החל מתאריך 11.3.12 (כתוצאה מירי הטילים מרצועת עזה)
Document complete Icon2012-1-16 04/01/2012 הסכם קיבוצי מיום 29.2.2012 - יישום פעימה שנייה בהסכם המסגרת לגבי עובדי הוראה בשירות המדינה
Document complete Icon2012-1-17 03/28/2012 תשלום מקדמות על חשבון שכר עבודה לעובדים אשר נעדרו מעבודתם בשל הוראות פיקוד העורף החל מתאריך 11.3.12 (כתוצאה מירי הטילים מרצועת עזה) - תיקון
Document complete Icon2012-1-18 04/01/2012 תוספות קבועות לתשלום לגמלאות
Document complete Icon2012-1-19 05/06/2012 תוספת שקלית ע"ס 1,000 ש"ח לעובדים הסוציאליים - תשלום לגמלאים בפנסיה תקציבית הזכאים לה
Document complete Icon2012-1-20 05/03/2012 דירוג המינהלי - הוראות ביצוע להסכם הקיבוצי מיום 17.4.2012
Document complete Icon2012-1-21 05/20/2012 קצובת הבראה - עדכון 2012
Document complete Icon2012-1-22 05/31/2012 גמול השתלמות - קורסים שהוכרו על ידי הוועדה שליד משרד החינוך
Document complete Icon2012-1-23 05/31/2012 גמול השתלמות - קורסים שהוכרו על ידי הוועדה שליד משרד החינוך
Document complete Icon2012-1-25 06/17/2012 תוספת מעונות: הבהרה בנוגע לתשלום תוספת מעונות לגרוש
Document complete Icon2012-1-27 06/27/2012 צו הרחבה לביטוח פנסיוני - לפי חוק הסכמים קיבוציים התשי"ז- 1957: תיקון מיום 6.3.2011
Document complete Icon2012-1-28 07/09/2012 דירוג עובדי מחקר אזרחי - הוראות ביצוע להסכם קיבוצי מיוחד מיום 24.6.2012
Document complete Icon2012-1-29 07/22/2012 גמול השתלמות - קורסים שהוכרו על ידי הוועדה שליד משרד החינוך
Document complete Icon2012-1-30 09/10/2012 גמול השתלמות - קורסים שהוכרו על ידי הוועדה שליד משרד החינוך
Document complete Icon2012-1-31 09/19/2012 דמי חבר באגודות מקצועיות - מהנדסים, אקדמאים במח"ר ועיתונאים בשירות הציבורי
Document complete Icon2012-1-32 10/09/2012 שכר מינימום - עדכון
Document complete Icon2012-1-33 10/14/2012 גמול השתלמות - קורסים שהוכרו על ידי הוועדה שליד משרד החינוך
Document complete Icon2012-1-35 11/20/2012 1. תשלום מקדמות על חשבון שכר עבודה לעובדים אשר נעדרו מעבודתם בשל הוראות פיקוד העורף החל מתאריך 15.11.12 (מבצע "עמוד ענן" ברצועת עזה)
2. החלטת ממשלה 5136 (חכ/ 303) בדבר הפעלת מוסדות חינוך במצב בטחוני
Document complete Icon2012-1-37 11/25/2012 שכר מינימום - עדכון
Document complete Icon2012-1-38 11/27/2012 העברת הסכמים לאישור הממונה על השכר - רענון
Document complete Icon2012-1-39 12/03/2012 דרוג עובדי מחקר- דמי שבתון וקרן השתלמות- עדכון
Document complete Icon2012-1-41 12/18/2012 הסכם קיבוצי מיום 6.12.12 בדבר תשלום שכר לעובדים באזור הקובע אשר נקבע בתקופת מתקפת הטילים בימים 11.3.12 עד 15.3.12 ובמבצע "עמוד ענן" בתקופה 14.11.12 עד 23.11.12
Document complete Icon2012-1-42 12/17/2012 דירוג שירות החוץ - החלטת ועדת מעקב מיום 17.12.12
Document complete Icon2012-1-43 12/17/2012 הסכם מעבר מפנסיה תקציבית לפנסיה צוברת בדירוג עובדי המחקר הביטחוני מיום 27.8.2012
Document problem Icon2012-1-24 06/17/2012 עדכון קצובת ביגוד לשנת 2012 - במגזר הציבורי
Document problem Icon2012-1-26 06/26/2012 סטודנטים - קצובת הבראה וביגוד לשנת 2012
Hide details for 20112011
Document complete Icon2011-1-1 01/16/2011 הסכם קיבוצי (מסגרת) עם ההסתדרות הכללית החדשה, מיום 12.1.2011
Document complete Icon2011-1-2 01/16/2011 מפקחים ימיים - הוראות ביצוע להסכם הקיבוצי מיום 16.12.10
Document complete Icon2011-1-3 01/16/2011 תוצאות בדיקת ההשוואה להסכם הקיבוצי עם דירוג המחקר הביטחוני
Document complete Icon2011-1-4 01/16/2011 תקרת שכר לעניין דמי חבר/דמי טיפול ארגוני - עדכון
Document complete Icon2011-1-5 01/12/2011 השתתפות בדמי חבר באגודות מקצועיות לשנת 2011
Document complete Icon2011-1-6 01/16/2011 השתתפות המעסיק בתשלום בגין ארוחות לעובדים - סכום מירבי
Document complete Icon2011-1-8 01/16/2011 הוראת ביצוע ליישום פסק בוררות (בר"מ) 2/07 בדירוג המחקר האזרחי
Document complete Icon2011-1-9 01/17/2011 תוספת קבועה לתשלום לגמלאות
Document complete Icon2011-1-10 01/18/2011 הסכם קיבוצי (מסגרת) עם ההסתדרות הכללית החדשה, מיום 12.1.2011 - תיקון
Document complete Icon2011-1-11 01/17/2011 הוראות ביצוע לפסק דין הסכם שטר בוררות בדירוג הפרקליטים מיום 30.12.2010
Document complete Icon2011-1-12 01/25/2011 הסכם קיבוצי מיום 25.1.2011 - יישום פעימה ראשונה בהסכם המסגרת לגבי עובדי הוראה בשירות המדינה
Document complete Icon2011-1-13 01/24/2011 מפקחים ימיים - הוראות ביצוע להסכם הקיבוצי מיום 16.12.10 - תיקון
Document complete Icon2011-1-15 02/09/2011 שינוי שיעורי ההפרשה לקופות גמל לקצבה: ההסכם הקיבוצי (מסגרת) מיום 12.1.11 ותיקון להסכם המעבר מפנסיה תקציבית לפנסיה צוברת מיום 12.1.2011
Document complete Icon2011-1-16 02/09/2011 דרוג עובדי מחקר- דמי שבתון וקרן השתלמות- עדכון
Document complete Icon2011-1-18 02/13/2011 פיצוי בעד חופשת מחלה שלא נוצלה לעובדים המבוטחים בפנסיה תקציבית ובפנסיה צוברת- הסכם מיום 12.1.2011
Document complete Icon2011-1-19 02/14/2011 גמול השתלמות - קורסים שהוכרו על ידי הוועדה שליד משרד החינוך
Document complete Icon2011-1-21 02/14/2011 הוראות ביצוע להסכם דירוג עובדי המחקר האזרחי מיום 13.2.11
Document complete Icon2011-1-22 03/06/2011 גמול השתלמות - קורסים שהוכרו על ידי הוועדה שליד משרד החינוך
Document complete Icon2011-1-23 03/06/2011 הוראות ביצוע ליישום הסכם פשרה בתיק בר"מ 4/07 בעניין תוספת מחקר חקלאי
Document complete Icon2011-1-24 03/15/2011 תשלום מענק חד פעמי לעובדים המדורגים בדירוג שירות החוץ
Document complete Icon2011-1-25 03/15/2011 הבהרה בעניין חוזרנו הע 2010-1-58 - יישום לגבי עובדי הוראה בשירות המדינה
Document complete Icon2011-1-26 03/24/2011 מפקחים ימיים - הוראות ביצוע להסכם הקיבוצי מיום 16.12.10 - המשך.
Document complete Icon2011-1-27 04/12/2011 גמול השתלמות - קורסים שהוכרו על ידי הוועדה שליד משרד החינוך
Document complete Icon2011-1-28 04/12/2011 הוראות ביצוע ליישום פסק בוררות בדירוג הפרקליטים מיום 29.3.2011
Document complete Icon2011-1-29 04/13/2011 שכר מינימום - עדכון
Document complete Icon2011-1-30 05/17/2011 קצובת הבראה - עדכון 2011
Document complete Icon2011-1-31 05/22/2011 מענק חד פעמי- מנהל מקרקעי ישראל
Document complete Icon2011-1-32 06/09/2011 גמול השתלמות - קורסים שהוכרו על ידי הוועדה שליד משרד החינוך
Document complete Icon2011-1-33 05/22/2011 מענק חד פעמי לעובדי הרשות להסדרת התיישבות הבדואים בנגב
Document complete Icon2011-1-34 05/23/2011 מענק חד פעמי- מנהל מקרקעי ישראל- עובדים המועסקים בחוזים אישיים למעט חוזה בכירים
Document complete Icon2011-1-35 06/06/2011 מענק חד פעמי- מנהל מקרקעי ישראל- גזברי מחוזות וסגני חשב
Document complete Icon2011-1-36 06/22/2011 הסכם קיבוצי (מסגרת) עם ההסתדרות הכללית החדשה, מיום 11.4.2011 - שינוי להסכם קיבוצי (מסגרת) מיום 12.1.2011
Document complete Icon2011-1-38 06/19/2011 תשלום הפעימה השלישית - הסכם קיבוצי מיוחד במשהב"ט מיום 24.5.2010
Document complete Icon2011-1-40 07/05/2011 שכר מינימום - עדכון
Document complete Icon2011-1-41 07/10/2011 תשלום הפעימה השלישית - הסכם קיבוצי מיוחד במשהב"ט מיום 24.5.2010 - תיקון
Document complete Icon2011-1-43 07/26/2011 תשלום מענק חד פעמי לצוערים בשירות החוץ
Document complete Icon2011-1-44 07/11/2011 שירות החוץ - הוראות ביצוע להסכם הקיבוצי מיום 29.6.2011
Document complete Icon2011-1-45 07/24/2011 יישום הסכם עובדי המינהל והמשק מיום 1.4.2011 על חלק מעובדי משרד הרווחה
Document complete Icon2011-1-46 07/26/2011 הוראות ביצוע להסכם העובדים הסוציאליים מיום 30.5.2011
Document complete Icon2011-1-47 07/27/2011 גמול השתלמות - קורסים שהוכרו על ידי הוועדה שליד משרד החינוך
Document complete Icon2011-1-48 08/07/2011 תוספת מעונות (זכויות הוריות), על פי הסכם המסגרת מיום 12.1.2011
Document complete Icon2011-1-49 08/17/2011 קצובת ביגוד לעובדי הוראה
Document complete Icon2011-1-50 08/18/2011 תיקון להוראות ביצוע ליישום פסק בוררות בדירוג הפרקליטים מיום 29.3.2011
Document complete Icon2011-1-51 08/18/2011 גמול השתלמות - קורסים שהוכרו על ידי הוועדה שליד משרד החינוך
Document complete Icon2011-1-52 09/18/2011 דמי חבר באגודות מקצועיות - מהנדסים, אקדמאים במח"ר ועיתונאים בשירות הציבורי
Document complete Icon2011-1-53 10/06/2011 עובדים סוציאליים - השתתפות בדמי חבר באגודה מקצועית
Document complete Icon2011-1-54 11/27/2011 גמול השתלמות - קורסים שהוכרו על ידי הוועדה שליד משרד החינוך
Document complete Icon2011-1-55 12/25/2011 הוראות ביצוע ליישום פסק בוררות בדירוג הפרקליטים מיום 29.3.2011 - תיקון
Document problem Icon2011-1-37 06/19/2011 עדכון קצובת ביגוד לשנת 2011
Document problem Icon2011-1-39 06/20/2011 סטודנטים - קצובת הבראה וביגוד לשנת 2011
Hide details for 20102010
Document complete Icon2010-1-1 01/05/2010 הסכם מעבר מפנסיה תקציבית לפנסיה צוברת בדירוג עובדי הוראה מיום , חוזר ביצוע מס' 17
Document complete Icon2010-1-2 01/05/2010 תיקון לחוק שירות המדינה (גמלאות)[נוסח משולב], התש"ל - 1970 - הצמדת הגמלה למדד - תיקון הנחיות הביצוע בנוגע לדירוג הרופאים
Document complete Icon2010-1-3 01/10/2010 תקרת שכר לעניין דמי חבר/דמי טיפול ארגוני - עדכון
Document complete Icon2010-1-4 01/17/2010 השתתפות בדמי חבר באגודות מקצועיות לשנת 2010
Document complete Icon2010-1-5 01/18/2010 השתתפות המעסיק בתשלום בגין ארוחות לעובדים - סכום מירבי
Document complete Icon2010-1-6 01/20/2010 משפטנים - הוראות ביצוע להסכם הקיבוצי מיום 29.12.2009
Document complete Icon2010-1-7 02/02/2010 הנדסאים וטכנאים - הוראות ביצוע להסכם הקיבוצי מיום 14.1.2010
Document complete Icon2010-1-8 02/02/2010 עיתונאים בשירות הציבורי - הוראות ביצוע להסכם הקיבוצי מיום 14.1.2010
Document complete Icon2010-1-9 02/07/2010 אקדמאים במח"ר - הוראות ביצוע להסכם הקיבוצי מיום 14.1.10
Document complete Icon2010-1-10 01/25/2010 פרקליטים - הוראות ביצוע להסכם הקיבוצי מיום 14.1.2010
Document complete Icon2010-1-11 01/25/2010 דירוג המינהלי - הוראות ביצוע להסכם הקיבוצי מיום 14.1.2010
Document complete Icon2010-1-12 02/02/2010 ועדת מעקב בנושא הגדלת תוספות שכר רוחביות שאינן מובאות בחשבון לענין חישוב ערך שעה - הוראות ביצוע
Document complete Icon2010-1-13 02/03/2010 גמול השתלמות - קורסים שהוכרו על ידי הוועדה שליד משרד החינוך
Document complete Icon2010-1-14 02/11/2010 שכר סמנכ"לים בחברות עירוניות
Document complete Icon2010-1-15 02/11/2010 תוספת מותנית חוות הדעת לאנשי דת מוסלמים המועסקים בחוזים אישיים
Document complete Icon2010-1-16 02/18/2010 הסכם קיבוצי מיום 29.12.09 לסטודנטים לרפואה - הוראות ביצוע
Document complete Icon2010-1-17 02/22/2010 תיקון להסכם המעבר מפנסיה תקציבית לפנסיה צוברת בדירוג עובדי הוראה מיום 17.2.2010, חוזר ביצוע מס' 18
Document complete Icon2010-1-18 02/23/2010 דרוג עובדי מחקר- דמי שבתון וקרן השתלמות- עדכון
Document complete Icon2010-1-19 03/07/2010 גמול השתלמות - קורסים שהוכרו על ידי הוועדה שליד משרד החינוך
Document complete Icon2010-1-20 03/08/2010 מעמד ותנאי העסקת חשבים וסגני חשבים במשרדים הביטחוניים
Document complete Icon2010-1-21 03/21/2010 דירוג המקצ"ט - הוראות ביצוע להסכם הקיבוצי מיום 10.3.10
Document complete Icon2010-1-22 04/15/2010 גמול השתלמות - קורסים שהוכרו על ידי הוועדה שליד משרד החינוך
Document complete Icon2010-1-23 04/25/2010 קרימינולוגים קליניים - הוראות ביצוע להסכם הקיבוצי מיוחד מיום 25.4.2010
Document complete Icon2010-1-24 05/12/2010 קרן רווחה לגמלאי עובדי הוראה המבוטחים בפנסיה תקציבית
Document complete Icon2010-1-25 05/23/2010 קצובת הבראה - עדכון 2010
Document complete Icon2010-1-26 05/25/2010 גמול השתלמות - קורסים שהוכרו על ידי הוועדה שליד משרד החינוך
Document complete Icon2010-1-27 06/07/2010 ביטול גביית דמי ביטוח בריאות ממלכתי מקצובת ההבראה שלא שולמה בשנת 2009
Document complete Icon2010-1-28 06/08/2010 הסכם קיבוצי מיום 7.6.2010 - בדבר דחיית הפחתת דמי הבראה משנת 2010 לשנת 2011- הוראות ביצוע
Document complete Icon2010-1-29 06/13/2010 הוראות ביצוע - הסכם קיבוצי מיוחד במשהב"ט מיום 24.5.2010
Document complete Icon2010-1-30 06/13/2010 הסכם קיבוצי מיום 13.6.10 - בדבר דחיית הפחתת דמי הבראה משנת 2010 לשנת 2011 לדירוג הרופאים - הוראות ביצוע
Document complete Icon2010-1-31 06/15/2010 הסכם קיבוצי מיום 15.6.2010 בדבר דחיית הפחתת דמי הבראה משנת 2010 לשנת 2011 לדירוג המחקר הביטחוני- הוראות ביצוע
Document complete Icon2010-1-34 07/07/2010 תוכנית להסבת אקדמאים איכותיים להוראת האנגלית, המתמטיקה, המדעים והמקצועות הטכנולוגיים
Document complete Icon2010-1-35 08/08/2010 מהנדסים - הוראות ביצוע להסכם הקיבוצי מיום 1.8.2010
Document complete Icon2010-1-36 08/08/2010 הוראות ביצוע להסכם דירוג המחקר הביטחוני מיום 7.7.10
Document complete Icon2010-1-37 08/09/2010 גמול השתלמות - קורסים שהוכרו על ידי הוועדה שליד משרד החינוך
Document complete Icon2010-1-38 08/15/2010 מענק חד פעמי- מנהל מקרקעי ישראל
Document complete Icon2010-1-39 08/15/2010 מענק חד פעמי- מנהל מקרקעי ישראל- עובדים המועסקים בחוזים אישיים
Document complete Icon2010-1-40 08/16/2010 מענק חד פעמי- מנהל מקרקעי ישראל- תיקון
Document complete Icon2010-1-42 07/28/2010 הסכם קיבוצי לעובדי הוראה בתפקידי פיקוח ובתפקידי מטה, מיום 5.7.10
Document complete Icon2010-1-43 09/07/2010 מענק חד פעמי- מנהל מקרקעי ישראל- גזברי מחוזות וסגני חשב
Document complete Icon2010-1-44 09/21/2010 גמול השתלמות - קורסים שהוכרו על ידי הוועדה שליד משרד החינוך
Document complete Icon2010-1-45 10/04/2010 דמי חבר באגודות מקצועיות - מהנדסים, אקדמאים במח"ר ועיתונאים בשירות הציבורי
Document complete Icon2010-1-46 10/31/2010 גמול השתלמות - קורסים שהוכרו על ידי הוועדה שליד משרד החינוך
Document complete Icon2010-1-47 11/15/2010 תשלום מענק חד פעמי לעובדים במגזר הציבורי
Document complete Icon2010-1-48 11/16/2010 תשלום מענק חד פעמי לעובדים במגזר הציבורי - יישום לגבי עובדי הוראה בשירות המדינה
Document complete Icon2010-1-49 11/17/2010 פעילות יחידת החקירות באגף השכר
Document complete Icon2010-1-50 11/30/2010 עובדי הוראה בשירות המדינה - השלמת תוספת 2008 ועדכון טבלאות שכר
Document complete Icon2010-1-51 12/01/2010 העברת הסכמים לאישור הממונה על השכר
Document complete Icon2010-1-53 12/12/2010 השתתפות בדמי חבר בלשכת עורכי הדין - עדכון
Document complete Icon2010-1-54 12/12/2010 תוספת קבועה לתשלום בגמלאות
Document complete Icon2010-1-55 12/12/2010 ארועי השריפה ביערות הכרמל
Document complete Icon2010-1-56 12/15/2010 גמול השתלמות - קורסים שהוכרו על ידי הוועדה שליד משרד החינוך
Document complete Icon2010-1-57 12/15/2010 שינוי הקריטריונים להכרה בתוספת "גמול הכנה לבחינת בגרות" כתוספת קבועה
Document complete Icon2010-1-58 12/19/2010 תשלום מענק חד פעמי לעובדים במגזר הציבורי - הוראות בעניין חופשת לידה וחופשה ללא תשלום (להלן חל"ד וחל"ת)
Document complete Icon2010-1-59 12/23/2010 תוספת קבועה לתשלום לגמלאות
Document problem Icon2010-1-32 06/20/2010 עדכון קצובת ביגוד לשנת 2010
Document problem Icon2010-1-33 06/20/2010 סטודנטים - קצובת הבראה וביגוד לשנת 2010
Document problem Icon2010-1-52 12/12/2010 עובדים סוציאליים - החלטת ועדת מעקב מיום 29.11.2010
Hide details for 20092009
Document complete Icon2009-1-1 01/11/2009 תקרת שכר לעניין דמי חבר/דמי טיפול ארגוני - עדכון
Document complete Icon2009-1-2 01/18/2009 השתתפות בדמי חבר באגודות מקצועיות לשנת 2009
Document complete Icon2009-1-3 01/19/2009 השתתפות המעסיק בתשלום בגין ארוחות לעובדים - סכום מירבי
Document complete Icon2009-1-4 01/25/2009 גמול השתלמות - קורסים שהוכרו על ידי הוועדה שליד משרד החינוך
Document complete Icon2009-1-5 01/27/2009 דרוג עובדי מחקר- דמי שבתון וקרן השתלמות- עדכון
Document complete Icon2009-1-6 01/26/2009 הטבות לחיילי המילואים שהינם עובדי מדינה
Document complete Icon2009-1-8 02/16/2009 גמול השתלמות - הבהרה
Document complete Icon2009-1-9 03/15/2009 פרסום חוזרי הממונה על השכר והסכמי עבודה באינטרנט
Document complete Icon2009-1-10 03/17/2009 גמול השתלמות - קורסים שהוכרו על ידי הוועדה שליד משרד החינוך
Document complete Icon2009-1-11 04/07/2009 הגדלת תקופת שירות לעובדים המבוטחים בפנסיה תקציבית - ביטול הקפאה
Document complete Icon2009-1-12 04/22/2009 גמול השתלמות - קורסים שהוכרו על ידי הוועדה שליד משרד החינוך
Document complete Icon2009-1-13 05/04/2009 גמול השתלמות למענק יובל לאנשי דת מוסלמים המועסקים בחוזים אישיים
Document complete Icon2009-1-14 05/06/2009 תוכנית למשיכת עובדי הוראה לעיר אילת
Document complete Icon2009-1-16 05/17/2009 קצובת הבראה - עדכון 2009
Document complete Icon2009-1-17 05/21/2009 הסכם קיבוצי מיום 20.5.09 בדבר תשלום שכר לעובדים באזור הקובע אשר נקבע במבצע "עופרת יצוקה" בתקופה 27.12.2008 עד 1.19.2009
Document complete Icon2009-1-19 06/01/2009 הסכם קיבוצי מיום 20.5.09 בדבר תשלום שכר לעובדים באזור הקובע אשר נקבע במבצע "עופרת יצוקה" בתקופה 27.12.2008 עד 1.19.2009 - תיקון
Document complete Icon2009-1-20 05/26/2009 הסדר לתגמול עובדי הוראה עבור עבודה עם תלמידים לקויי למידה, גמול עבור הכנה לבגרות במקצועות מתמטיקה ואנגלית בשיטת הצבירה וגמול עבור הכנה לבגרות במקצוע האזרחות.
Document complete Icon2009-1-21 06/07/2009 הפחתת דמי הבראה במגזר הציבורי במשכורת חודש יוני 2009: התראה לצורך הערכות
Document complete Icon2009-1-22 06/07/2009 גמול השתלמות - קורסים שהוכרו על ידי הוועדה שליד משרד החינוך
Document complete Icon2009-1-23 06/10/2009 תשלום מענק חד פעמי לעובדים המיוצגים ע"י ההסתדרות הכללית במשכורת חודש יוני 2009: התראה לצורך הערכות
Document complete Icon2009-1-24 06/07/2009 עובדי יחידת הפיצו"ח במשרד החקלאות
Document complete Icon2009-1-25 06/16/2009 עדכון קצובת ביגוד לשנת 2009
Document complete Icon2009-1-26 06/17/2009 ההסכם הקיבוצי מיום 16.6.09 והחוק לתשלום חלקי של דמי הבראה בשירות הציבורי בשנים 2009 ו- 2010 (הוראת שעה), התשס"ט-2009 - הוראות ביצוע
Document complete Icon2009-1-27 06/17/2009 תשלום מענק חד פעמי לעובדים המיוצגים ע"י ההסתדרות הכללית החדשה
Document complete Icon2009-1-28 06/17/2009 הפחתת שכר באמצעות דחיית מועד עדכון שכר
Document complete Icon2009-1-29 06/18/2009 סטודנטים - קצובת הבראה וביגוד לשנת 2009
Document complete Icon2009-1-30 06/18/2009 עובדי הוראה- עדכון החזר הוצאות טלפון
Document complete Icon2009-1-31 08/16/2009 פיצוי מיוחד לעובדים שהועסקו בתקופת מבצע "עופרת יצוקה" באזור הקבוע
Document complete Icon2009-1-32 07/19/2009 הסכם מיום 25.11.2008 לעניין קידום ותק בפרישה
Document complete Icon2009-1-33 07/21/2009 החלטת מעקב מיום 19.7.09 בהמשך להסכם קיבוצי מיום 16.6.09 בדבר תשלום חלקי של דמי הבראה בשירות הציבורי בשנים 2009 ו- 2010.
Document complete Icon2009-1-34 07/21/2009 תשלום מענק חד פעמי לעובדים המיוצגים על ידי ההסתדרות הכללית החדשה - שינויים הנובעים מהחלטת ועדת מעקב מיום 19.7.09
Document complete Icon2009-1-35 07/28/2009 גמול השתלמות - קורסים שהוכרו על ידי הוועדה שליד משרד החינוך
Document complete Icon2009-1-36 08/03/2009 חוק לתשלום חלקי של דמי הבראה בשירות הציבורי בשנים 2009 ו- 2010 (הוראת שעה), התשס"ט - 2009 - הבהרה
Document complete Icon2009-1-39 08/09/2009 הקמת יחידת חקירות באגף השכר
Document complete Icon2009-1-40 09/06/2009 גמול השתלמות - קורסים שהוכרו על ידי הוועדה שליד משרד החינוך
Document complete Icon2009-1-41 12/20/2009 פרסום חוזרי הממונה על השכר והסכמי עבודה באינטרנט
Document complete Icon2009-1-42 09/16/2009 תיקון לחוק שירות המדינה (גמלאות)[נוסח משולב], התש"ל - 1970 - הצמדת הגמלה למדד
Document complete Icon2009-1-43 09/16/2009 דמי חבר באגודות מקצועיות - מהנדסים, אקדמאים במח"ר ועיתונאים בשירות הציבורי
Document complete Icon2009-1-44 09/15/2009 מענק חד פעמי לעובדי הוראה גמלאים בפנסיה תקציבית
Document complete Icon2009-1-45 10/18/2009 מענק חד פעמי לעובדי הוראה גמלאים בפנסיה תקציבית - תיקון לחוזר הע 2009-1-44
Document complete Icon2009-1-46 10/18/2009 הבסיס לתשלום מענק יובל לגמלאים המבוטחים בפנסיה תקציבית
Document complete Icon2009-1-47 10/18/2009 הסכם קיבוצי מיום 29.9.09 לנוער העובד והלומד ולחניכים - הוראות ביצוע
Document complete Icon2009-1-48 10/19/2009 אישור מס הכנסה לתכניות פרישה
Document complete Icon2009-1-49 10/25/2009 גמול השתלמות - קורסים שהוכרו על ידי הוועדה שליד משרד החינוך
Document complete Icon2009-1-51 12/01/2009 הסכם קיבוצי מיום 3.11.09 לסטודנטים - הוראות ביצוע
Document complete Icon2009-1-52 12/07/2009 הסכם מיום 3.11.2009 לעניין קידום ותק בפרישה - איגוד סגל המחקר האזרחי
Document complete Icon2009-1-53 12/07/2009 עובדים סוציאליים - הוראות ביצוע להסכם הקיבוצי מיום 1.11.09
Document complete Icon2009-1-54 12/13/2009 השתתפות בדמי חבר בלשכת עורכי הדין - עדכון
Document complete Icon2009-1-55 12/14/2009 גמול השתלמות - קורסים שהוכרו על ידי הוועדה שליד משרד החינוך
Document problem Icon2009-1-50 11/15/2009 עובדים סוציאליים - הוראות ביצוע להסכם הקיבוצי מיום 1.11.09
Hide details for 20082008
Document complete Icon2008-1-1 01/16/2008 תקרת שכר לעניין דמי חבר/דמי טיפול ארגוני - עדכון
Document complete Icon2008-1-2 01/14/2008 עובדי הוראה- הסכם קיבוצי מיום 10.1.08
Document complete Icon2008-1-3 01/16/2008 השתתפות המעסיק בתשלום בגין ארוחות לעובדים - סכום מירבי
Document complete Icon2008-1-4 01/16/2008 השתתפות בדמי חבר באגודות מקצועיות לשנת 2008
Document complete Icon2008-1-5 01/23/2008 צו הרחבה לביטוח פנסיוני לסטודנטים,מתמחים במשפטים וסטודנטים לרפואה - לפי חוק הסכמים קיבוציים 1957
Document complete Icon2008-1-6 01/24/2008 גמול השתלמות - קורסים שהוכרו על ידי הוועדה שליד משרד החינוך
Document complete Icon2008-1-7 02/03/2008 צבירה ופדיון של ימי חופשת מנוחה
Document complete Icon2008-1-8 02/04/2008 היעדרות עובדים בימים 30 ו- 31 בינואר 2008 בגין השלג
Document complete Icon2008-1-9 02/24/2008 עובדי הוראה- תשלום בגין שחיקה לשנים 2002-2007, תוספת שכר במגזר הציבורי ויישום שלב א' ברפורמה במערכת החינוך
Document complete Icon2008-1-10 02/24/2008 המרה מחודשת לעובדי הוראה שעברו לרפורמה
Document complete Icon2008-1-11 02/26/2008 היעדרות עובדים בגין השלג ביום 19.2.08
Document complete Icon2008-1-12 02/27/2008 הנחיות לניכוי שכר בגין שביתה מלאה וחלקית - חידוד הוראות
Document complete Icon2008-1-13 03/04/2008 תגמול מיוחד לעובדי גזברויות משרד החינוך עם יישום "אופק חדש"
Document complete Icon2008-1-14 03/09/2008 השתתפות בדמי חבר באגודות מקצועיות בלשכת המבקרים הפנימיים
Document complete Icon2008-1-15 03/25/2008 הצהרת מנהלים בעניין תנאי עבודה וחריגות שכר בחברות עירוניות
Document complete Icon2008-1-16 03/25/2008 הצהרת מנהלים בעניין תנאי עבודה וחריגות שכר בגופים נתמכים
Document complete Icon2008-1-17 03/25/2008 הצהרת מנהלים בעניין תנאי עבודה וחריגות שכר ברשויות מקומיות
Document complete Icon2008-1-18 03/25/2008 הצהרת מנהלים בעניין תנאי עבודה וחריגות שכר בתאגידים הסטטוטוריים
Document complete Icon2008-1-19 04/07/2008 גמול השתלמות - תושב חוזר
Document complete Icon2008-1-20 04/13/2008 גמול השתלמות - קורסים שהוכרו על ידי הוועדה שליד משרד החינוך
Document complete Icon2008-1-22 04/14/2008 הצהרת מנהלים בעניין תנאי עבודה וחריגות שכר במועצות הדתיות
Document complete Icon2008-1-23 04/15/2008 הצהרת מנהלים בעניין תנאי עבודה וחריגות שכר באיגודי ערים
Document complete Icon2008-1-24 04/30/2008 גמול השתלמות - קורסים שהוכרו על ידי הוועדה שליד משרד החינוך
Document complete Icon2008-1-25 05/01/2008 צו הרחבה לביטוח פנסיוני לפי חוק הסכמים קיבוציים 1957 - תיקון
Document complete Icon2008-1-26 06/10/2008 הסכם קיבוצי (מסגרת) עם ההסתדרות הכללית החדשה, מיום 17.4.08
Document complete Icon2008-1-27 05/13/2008 דרוג עובדי מחקר- דמי שבתון וקרן השתלמות- עדכון
Document complete Icon2008-1-28 05/18/2008 קצובת הבראה - עדכון 2008
Document complete Icon2008-1-29 05/26/2008 תוספת קבועה לתשלום בגמלאות
Document complete Icon2008-1-30 05/29/2008 תשלום חד פעמי לעובדי הוראה בגין שחיקה לשנים 1999-2007
Document complete Icon2008-1-31 06/10/2008 כללים להערכת תארים אקדמיים מחו"ל לצורך דירוג ושכר: תיקון
Document complete Icon2008-1-32 06/11/2008 גמול השתלמות - קורסים שהוכרו על ידי הוועדה שליד משרד החינוך
Document complete Icon2008-1-34 06/19/2008 סטודנטים - קצובת הבראה וביגוד לשנת 2008
Document complete Icon2008-1-36 06/19/2008 טבלת שכר למקצועות המטאורולוגיה
Document complete Icon2008-1-37 07/01/2008 שכר מינימום - עדכון
Document complete Icon2008-1-38 07/14/2008 גמול השתלמות - קורסים שהוכרו על ידי הוועדה שליד משרד החינוך
Document complete Icon2008-1-39 09/08/2008 גמול השתלמות - קורסים שהוכרו על ידי הוועדה שליד משרד החינוך
Document complete Icon2008-1-40 09/16/2008 דמי חבר באגודות מקצועיות - מהנדסים, אקדמאים במח"ר ועיתונאים בשירות הציבורי
Document complete Icon2008-1-41 10/29/2008 מענק יובל לעובדי הוראה בשירות המדינה
Document complete Icon2008-1-42 11/04/2008 גמול השתלמות - קורסים שהוכרו על ידי הוועדה שליד משרד החינוך
Document complete Icon2008-1-44 11/26/2008 תנאי שכר והעסקה חדשים לאנשי דת מוסלמים המועסקים בחוזים אישיים
Document complete Icon2008-1-45 12/04/2008 מחיר מנוי על חוזרי האגף לשכר והסכמי עבודה
Document complete Icon2008-1-46 12/07/2008 הסכם קיבוצי מיום 4.12.08 למתמחים במשפטים - הוראות ביצוע
Document complete Icon2008-1-47 12/08/2008 הנחיות בדבר ניכוי שכר בגין שביתה מלאה או חלקית (עיצומים) - רענון נהלים
Document complete Icon2008-1-48 12/10/2008 גמול השתלמות - קורסים שהוכרו על ידי הוועדה שליד משרד החינוך
Document complete Icon2008-1-50 12/21/2008 הסדרת נושאי פנסיה ופרישה של עובדי הוראה
Document complete Icon2008-1-51 12/28/2008 הקפאת שכר נשיא המדינה, ראש הממשלה, שרים סגני שרים, חברי הכנסת ונושאי משרה שיפוטית
Document problem Icon2008-1-33 06/17/2008 עדכון קצובת ביגוד לשנת 2008
Document problem Icon2008-1-49 12/15/2008 השתתפות בדמי חבר בלשכת עורכי הדין - עדכון
Hide details for 20072007
Document complete Icon2007-1-1 01/08/2007 פרסום חוזרי הממונה על השכר והסכמי עבודה באינטרנט
Document complete Icon2007-1-2 01/17/2007 השתתפות המעסיק בתשלום בגין ארוחות לעובדים - סכום מירבי
Document complete Icon2007-1-3 01/17/2007 השתתפות בדמי חבר באגודות מקצועיות
Document complete Icon2007-1-4 01/21/2007 תקרת שכר לעניין דמי חבר/דמי טיפול ארגוני - עדכון
Document complete Icon2007-1-5 01/28/2007 גמול השתלמות - קורסים שהוכרו על ידי הוועדה שליד משרד החינוך
Document complete Icon2007-1-5 01/28/2007 גמול השתלמות - קורסים שהוכרו על ידי הוועדה שליד משרד החינוך
Document complete Icon2007-1-6 02/14/2007 השתתפות בדמי חבר באגודות מקצועיות בלשכת המבקרים הפנימיים
Document complete Icon2007-1-7 02/27/2007 א.ב. קדמה והדרכה בנגב בע"מ - ביטול הקפאת הקורסים
Document complete Icon2007-1-8 03/05/2007 גמול השתלמות - קורסים שהוכרו על ידי הוועדה שליד משרד החינוך
Document complete Icon2007-1-9 03/21/2007 דרוג עובדי מחקר - דמי שבתון וקרן השתלמות - עדכון
Document complete Icon2007-1-10 04/11/2007 שכר מינימום - עדכון
Document complete Icon2007-1-11 04/17/2007 אי תשלום שכר בגין שביתה
Document complete Icon2007-1-12 04/22/2007 גמול השתלמות - קורסים שהוכרו על ידי הוועדה שליד משרד החינוך
Document complete Icon2007-1-13 05/20/2007 קצובת הבראה - עדכון 2007
Document complete Icon2007-1-14 05/28/2007 תשלום בגין שחיקה לשנים 1999 - 2001
Document complete Icon2007-1-15 05/06/2007 גמול השתלמות - קורסים שהוכרו על ידי הוועדה שליד משרד החינוך
Document complete Icon2007-1-16 06/11/2007 תוספת קבועה לתשלום לגמלאות
Document complete Icon2007-1-18 06/24/2007 הסכם קיבוצי מיום 14.6.07 בדבר תשלום שכר לעובדים באזור שדרות ועוטף עזה שלא עבדו בתקופה 16.5.07 - 31.5.07
Document complete Icon2007-1-20 07/25/2007 הנחיות בדבר ניכוי שכר בגין שביתה מלאה או חלקית (עיצומים)
Document complete Icon2007-1-21 07/25/2007 גמול השתלמות - קורסים שהוכרו על ידי הוועדה שליד משרד החינוך
Document complete Icon2007-1-22 08/08/2007 הקפאת קורס חשיבה וחשיבה יצירתית - מכללת "גמה לימודים בע"מ"
Document complete Icon2007-1-23 09/04/2007 גמול השתלמות - קורסים שהוכרו על ידי הוועדה שליד משרד החינוך
Document complete Icon2007-1-24 09/06/2007 פרסום חוזרי הממונה על השכר והסכמי עבודה באינטרנט - שאילתה למינויי קבלן ההפצה
Document complete Icon2007-1-25 09/16/2007 השתתפות בדמי חבר באגודות מקצועיות בלשכת המבקרים הפנימיים
Document complete Icon2007-1-26 09/16/2007 דמי חבר באגודות מקצועיות - מהנדסים, אקדמאים במח"ר ועיתונאים בשירות הציבורי
Document complete Icon2007-1-27 09/17/2007 הסתמכות על תואר אקדמי זר במסגרת מכרז לתפקיד במגזר הציבורי
Document complete Icon2007-1-28 10/18/2007 גמול השתלמות - קורסים שהוכרו על ידי הוועדה שליד משרד החינוך
Document complete Icon2007-1-29 11/15/2007 תשלום בגין שחיקה לשנים 1999-2001
Document complete Icon2007-1-30 12/11/2007 מחיר מנוי על חוזרי האגף לשכר והסכמי עבודה
Document complete Icon2007-1-31 12/16/2007 גמול השתלמות לבעלי השכלה של 11 שנות לימוד בדירוגים:
מינהלי-עובדי מדינה,מקצ"ט-עובדי מדינה
מינהל ושירותים(דירוג אחיד) בשרות הציבורי
Document complete Icon2007-1-32 12/23/2007 גמול השתלמות - קורסים שהוכרו על ידי הוועדה שליד משרד החינוך
Document complete Icon2007-1-33 12/26/2007 השתתפות בדמי חבר בלשכת עורכי הדין - עדכון
Document problem Icon2007-1-17 06/17/2007 עדכון קצובת ביגוד לשנת 2007
Document problem Icon2007-1-19 07/03/2007 סטודנטים - קצובת הבראה וביגוד לשנת 2007
Hide details for 20062006
Document complete Icon2006-1-1 01/15/2006 השתתפות בדמי חבר באגודות מקצועיות
Document complete Icon2006-1-2 01/17/2006 תקרת שכר לעניין דמי חבר/דמי טיפול ארגוני - עדכון
Document complete Icon2006-1-3 01/22/2006 השתתפות המעסיק בתשלום בגין ארוחות לעובדים - סכום מירבי
Document complete Icon2006-1-4 01/25/2006 גמול השתלמות - קורסים שהוכרו על ידי הוועדה שליד משרד החינוך
Document complete Icon2006-1-5 02/05/2006 מכללת "טל אינסייט מערכות" - אי אישור גמול השתלמות
Document complete Icon2006-1-6 02/07/2006 גמול השתלמות והכרה בתואר - אוניברסיטאות פלורידה סטייט, קליפורניה סטייט והאוניברסיטה הפסיפית
Document complete Icon2006-1-7 02/09/2006 דמי חבר להסתדרות הפועל המזרחי
Document complete Icon2006-1-8 02/15/2006 דרוג עובדי מחקר - דמי שבתון וקרן השתלמות - עדכון
Document complete Icon2006-1-9 02/15/2006 עובדי הוראה- הסכם קיבוצי מיום 14.02.2006
Document complete Icon2006-1-10 02/21/2006 הוראות לעניין אי הכרה בתארים אקדמיים שהוענקו על ידי מוסדות בישראל שהינם שלוחה או סניף של מוסד להשכלה גבוהה הפועל בארץ אחרת לצרכי דירוג ושכר
Document complete Icon2006-1-11 03/06/2006 גמול השתלמות - נוהל הכרה במוסדות לימוד, קורסים והשתלמויות - רשימה מעודכנת מס' 57
Document complete Icon2006-1-13 03/23/2006 הסכם מעבר מפנסיה תקציבית לפנסיה צוברת בדירוג הרופאים מיום 2.3.06, חוזר ביצוע מס' 15
Document complete Icon2006-1-14 05/02/2006 גמול השתלמות - נוהל הכרה במוסדות לימוד, קורסים והשתלמויות - רשימה מעודכנת מס' 57
Document complete Icon2006-1-15 04/30/2006 קובץ סולמות משכורת - עדכון
Document complete Icon2006-1-16 05/14/2006 עדכון תוספות ותעריפים
Document complete Icon2006-1-17 05/24/2006 קצובת הבראה - עדכון 2006
Document complete Icon2006-1-18 05/14/2006 תשלום תוספת היוקר במגזר הציבורי (החלק השני עבור שנת 2002)
Document complete Icon2006-1-19 06/05/2006 טבלאות שכר - רנטגנאים, אחיות-ד"ר וחניכים(שוליות)- תיקון
Document complete Icon2006-1-20 06/07/2006 גמול השתלמות - נוהל הכרה במוסדות לימוד, קורסים והשתלמויות - רשימה מעודכנת מס' 59
Document complete Icon2006-1-21 06/13/2006 עדכון שכר לדרוג המחקר החדש ברפא"ל
Document complete Icon2006-1-23 06/18/2006 סטודנטים - קצובת הבראה וביגוד לשנת 2006
Document complete Icon2006-1-25 06/18/2006 טבלאות שכר - אחיות-מ.א. ואחיות- ד"ר- תיקון
Document complete Icon2006-1-26 06/29/2006 הגדלת תקופת שירות לעובדים המבוטחים בפנסיה תקציבית - הקפאה
Document complete Icon2006-1-27 07/05/2006 גמול השתלמות א'- עדכון
Document complete Icon2006-1-28 07/11/2006 תשלום חד פעמי בגין שחיקה לשנים 1999-2005
Document complete Icon2006-1-30 07/19/2006 גמול השתלמות - נוהל הכרה במוסדות לימוד, קורסים והשתלמויות - רשימה מעודכנת מס' 60
Document complete Icon2006-1-31 07/19/2006 תשלום מקדמות על חשבון שכר עבודה לעובדים אשר נעדרו מעבודתם בשל הוראות פיקוד העורף החל מתאריך 13.7.06
Document complete Icon2006-1-32 07/27/2006 גמול השתלמות - עדכון
Document complete Icon2006-1-33 08/02/2006 הסכם קיבוצי מיום 31.7.06 בדבר תשלום שכר לעובדים באזור הגבלה שלא עבדו בתקופה 12.7.06 - 31.7.06
Document complete Icon2006-1-34 08/09/2006 העדרויות עובדים - קורסים לעניין גמול השתלמות
Document complete Icon2006-1-35 08/14/2006 תוספת קבועה לתשלום לגמלאות
Document complete Icon2006-1-36 09/11/2006 הסכם קיבוצי מיום 7.9.06 בדבר תשלום שכר באזור הגבלה לעובדים שלא עבדו בתקופה
Document complete Icon2006-1-37 09/11/2006 פיצוי מיוחד לעובדים שהועסקו בתקופת החירום באזור הצפון
Document complete Icon2006-1-38 09/18/2006 דמי חבר באגודות מקצועיות - מהנדסים, אקדמאים במח"ר ועיתונאים בשירות הציבורי
Document complete Icon2006-1-39 09/18/2006 גמול השתלמות - נוהל הכרה במוסדות לימוד, קורסים והשתלמויות - רשימה מעודכנת מס' 61
Document complete Icon2006-1-40 09/28/2006 עובדי הוראה - הסכם יוח"א לשנה"ל תשס"ז
Document complete Icon2006-1-41 11/01/2006 גמול השתלמות - נוהל הכרה במוסדות לימוד, קורסים והשתלמויות - רשימה מעודכנת מס' 62
Document complete Icon2006-1-42 11/29/2006 הנחיות לניכוי שכר בגין שביתה מלאה וחלקית
Document complete Icon2006-1-44 12/04/2006 אישורי שקילות לצורכי דירוג, שכר וגמול השתלמות לבוגרי תואר ראשון במינהל עסקים מאוניברסיטת לטביה
Document complete Icon2006-1-45 12/11/2006 השתתפות בדמי חבר בלשכת עורכי הדין - עדכון
Document problem Icon2006-1-22 06/20/2006 שכר מינימום - עדכון
Document problem Icon2006-1-24 06/18/2006 עדכון קצובת ביגוד לשנת 2006
Document problem Icon2006-1-29 07/12/2006 א.ב. קדמה והדרכה בנגב בע"מ - הקפאת קורסים
Document problem Icon2006-1-43 12/04/2006 מחיר מנוי על חוזרי האגף לשכר והסכמי עבודה
Hide details for העמ - משרדיהעמ - משרדי
Hide details for 20172017
Document complete Icon2017-3-4 01/11/2017 מערך המניעה ברשות הכבאות - הוראות ביצוע להסכם שנחתם ביום 5.1.2017
Document complete Icon2017-3-5 01/23/2017 עובדי נציבות שירות המדינה - חוזר ביצוע להסכם הקיבוצי שנחתם ביום 14.12.16
Document complete Icon2017-3-7 02/07/2017 עדכון תוספת רפורמה, תוספת שכר מיסים, תוספת מבקר חשבונות, תוספת פשיעה חמורה ותוספת קבלת קהל ברצף- רשות המיסים
Document complete Icon2017-3-8 03/22/2017 עובדי המשרד לשירותי דת - חוזר ביצוע להסכם קיבוצי מיום 13.11.2016
Document complete Icon2017-3-9 04/23/2017 הוראת ביצוע- הגדלת תוספת שקלית 2016 ברשות הארצית לכבאות והצלה
Document complete Icon2017-3-10 05/28/2017 מנהל החינוך ההתיישבותי - הוראות ביצוע להסכם שנחתם ביום 24.4.17
Document complete Icon2017-3-11 06/04/2017 מנהל מעברי הגבול - הסכם קיבוצי
Document complete Icon2017-3-12 11/06/2017 הוראת ביצוע להסכם קיבוצי מיוחד מיום 3.10.2017 - עובדי הנהלת בתי המשפט
Hide details for 20162016
Document complete Icon2016-3-1 02/22/2016 עובדי לשכות מנהל האוכלוסין- חוזר ביצוע להסכם קיבוצי שנחתם ביום 10/02/16
Document complete Icon2016-3-2 03/07/2016 עדכון תוספת רפורמה, תוספת שכר מיסים, תוספת מבקר חשבונות, - רשות המיסים
Document complete Icon2016-3-3 05/02/2016 עובדי משרד החקלאות, השירותים הוטרינריים ומינהל המחקר החקלאי - חוזר ביצוע להסכם הקיבוצי שנחתם ביום 21.04.2016
Document complete Icon2016-3-4 05/31/2016 דרוג שרות החוץ - הוראות ביצוע להסכם מיום 10.5.2016
Document complete Icon2016-3-5 08/17/2016 הסכם מסגרת לשנים 2013-2017 - יישום תוספת השכר השקלית לשנת 2016 - דירוגים ייחודיים בשירות המדינה
Document complete Icon2016-3-6 10/31/2016 תוספת נהיגה עצמית ב'
Hide details for 20152015
Document complete Icon2015-3-1 01/20/2015 עדכון תוספת רפורמה, תוספת שכר מיסים, תוספת מבקר חשבונות - רשות המיסים
Document complete Icon2015-3-2 05/14/2015 רשות המיסים - הוראות ביצוע להסכם שנחתם ביום 26.4.2015
Document complete Icon2015-3-3 06/21/2015 יחידת יהלום- חוזר ביצוע להסכם שנחתם ביום 13.5.2015
Document complete Icon2015-3-4 09/16/2015 משרד החינוך- הוראות ביצוע להסכם שנחתם ביום 07/09/15
Document complete Icon2015-3-7 10/07/2015 האופוטרופוס הכללי והכונס הרשמי- הוראות ביצוע להסכם שנחתם ביום 25.8.2015
Hide details for 20142014
Document complete Icon2014-3-1 01/14/2014 עדכון תוספת רפורמה, תוספת שכר מיסים, תוספת מבקר חשבונות - רשות המיסים
Document complete Icon2014-3-3 03/06/2014 עדכון תוספת רפורמה, תוספת שכר מיסים, תוספת מבקר חשבונות - רשות המיסים
Hide details for 20132013
Document complete Icon2013-3-1 01/13/2013 תוספת נהיגה עצמית ב'
Hide details for 20122012
Document complete Icon2012-3-1 01/12/2012 תוספת נהיגה עצמית ונהיגה עצמית ב'
Document complete Icon2012-3-2 01/17/2012 עדכון תוספת רפורמה - אגף מס הכנסה ומיסוי מקרקעין
Document complete Icon2012-3-3 01/18/2012 תשלום מענק חד פעמי לעובדי מכס ומע"מ לפי החלטת ועדת מעקב מיום 18.1.2012
Document complete Icon2012-3-4 03/13/2012 רשות האכיפה והגביה - הוראות ביצוע להסכם שנחתם ביום 13.3.2012
Document complete Icon2012-3-5 08/07/2012 עובדי מדינה במינהל האזרחי באיו"ש ובמת"ק ארז במיקומו החדש סמוך לרצועת עזה - הסכם קיבוצי מיום 22.7.2012 - הוראות ביצוע
Document complete Icon2012-3-6 09/23/2012 הנהלת בתי הדין הרבניים - הוראות ביצוע להסכם שנחתם ביום 23.9.2012
Document complete Icon2012-3-7 09/23/2012 הנהלת בתי הדין הרבניים - הוראות ביצוע להסכם שנחתם ביום 23.9.2012 (מענק חד פעמי 700 ש"ח)
Document complete Icon2012-3-8 10/18/2012 רשות המיסים - הוראות ביצוע להסכם שנחתם ביום 6.9.2012
Document complete Icon2012-3-9 01/08/2013 אגף המכס והמע"מ - הוראות ביצוע להסכם שנחתם ביום 7.1.13
Hide details for 20112011
Document complete Icon2011-3-1 01/16/2011 עדכון תוספת רפורמה - אגף מס הכנסה ומיסוי מקרקעין
Document complete Icon2011-3-2 02/06/2011 תוספת נהיגה עצמית ונהיגה עצמית ב' - עדכון
Document complete Icon2011-3-3 02/06/2011 משרד החינוך - הוראות ביצוע להסכם שנחתם ביום 13.01.2011
Document complete Icon2011-3-4 02/17/2011 תשלום מענק חד פעמי לעובדי מנהלת הגמלאות - משרד האוצר
Document complete Icon2011-3-5 02/16/2011 תשלום מענק חד פעמי לעובדים במגזר הציבורי - הוראות בעניין עובדים עונתיים בשירותים להגנת הצומח
Document complete Icon2011-3-6 02/21/2011 אגף המכס והמע"מ - הוראות ביצוע להסכם שנחתם ביום 6.2.2011
Document complete Icon2011-3-7 03/07/2011 תוספת נהיגה עצמית ונהיגה עצמית ב' - תיקון
Document complete Icon2011-3-8 03/23/2011 עדכון תוספת רפורמה ותוספת רפורמה ב' - אגף מס הכנסה ומיסוי מקרקעין
Document complete Icon2011-3-9 12/04/2011 אגף מס הכנסה ומיסוי מקרקעין - הוראות ביצוע להסכם שנחתם ביום 13.12.2011
Hide details for 20102010
Document complete Icon2010-3-1 01/17/2010 עדכון תוספת רפורמה - אגף מס הכנסה ומיסוי מקרקעין
Document complete Icon2010-3-2 01/18/2010 דרוג שרות החוץ - הוראות ביצוע להסכם מיום 14/1/2010
Document complete Icon2010-3-3 12/17/2009 תוספת נהיגה עצמית ונהיגה עצמית ב' - עדכון
Document complete Icon2010-3-4 04/21/2010 תוספת נהיגה עצמית ב' - תשלום חודשי
Document complete Icon2010-3-5 05/17/2010 שע"מ - הוראות ביצוע להסכם שנחתם ביום 16/5/2010
Document complete Icon2010-3-6 10/12/2010 הנהלת בתי המשפט- הוראות ביצוע להסכם שנחתם ביום 20/9/2010
Hide details for 20092009
Document complete Icon2009-3-1 01/18/2009 תוספת נהיגה עצמית ונהיגה עצמית ב' - עדכון
Document complete Icon2009-3-2 01/18/2009 עדכון תוספת רפורמה - אגף מס הכנסה ומיסוי מקרקעין
Document complete Icon2009-3-3 04/30/2009 שכר עובדי מעברי הגבול
Hide details for 20082008
Document complete Icon2008-3-1 01/09/2008 מענק בגין התייעלות משרד התמ"ת - יישום במת"ש
Document complete Icon2008-3-2 01/16/2008 עדכון תוספת רפורמה - אגף מס הכנסה ומיסוי מקרקעין
Document complete Icon2008-3-3 02/10/2008 תוספת נהיגה עצמית ונהיגה עצמית ב' - עדכון
Document complete Icon2008-3-4 07/07/2008 תוספת נהיגה עצמית ב' - תיקון
Document complete Icon2008-3-5 09/07/2008 תוספת נהיגה עצמית ב' - תיקון
Hide details for 20072007
Document complete Icon2007-3-1 01/15/2007 מענק בגין התייעלות - משרד התמ"ת
Document complete Icon2007-3-2 01/17/2007 עדכון תוספת רפורמה - אגף מס הכנסה ומיסוי מקרקעין
Document complete Icon2007-3-3 02/21/2007 תוספת נהיגה עצמית ונהיגה עצמית ב' - עדכון
Document complete Icon2007-3-4 03/08/2007 חוזר הוראת ביצוע לתשלום תוספת סנגור ציבורי מחוזי
Document complete Icon2007-3-5 05/02/2007 החלטת וועדת מעקב מיום 27/3/07 - הוראות ביצוע
Document complete Icon2007-3-6 05/03/2007 הסכם קיבוצי מיום 27/3/07 - הוראות ביצוע
Document complete Icon2007-3-7 12/13/2007 הכרהבתוספת 8% לעובדי ענ"א בשע"מ כתוספת קבועה לצורך תשלום גמלאות
Hide details for 20062006
Document complete Icon2006-3-1 02/13/2006 תוספת נהיגה עצמית ונהיגה עצמית ב' - עדכון-תיקון
Document complete Icon2006-3-2 03/12/2006 חוזים להעסקת נותני שירות לסיום הליכי גיור
Document complete Icon2006-3-3 05/02/2006 טבלת שכר שירות החוץ במשרד החוץ - עדכון
Document complete Icon2006-3-4 05/22/2006 תוספת לעובדי המיסים - עדכון
Document complete Icon2006-3-5 05/16/2006 תמריץ למשפטני האופוטרופוס הכללי וכונס הנכסים הרשמי
Document complete Icon2006-3-6 05/16/2006 תוספת טיסה פעילה
Document complete Icon2006-3-7 05/16/2006 תמריץ ותוספת לפרקליטים בשירות המדינה - עדכון
Document complete Icon2006-3-8 05/16/2006 תוספת מיוחדת במוסדות חינוך פנימיתיים
Document complete Icon2006-3-9 06/14/2006 תוספת דריכות מבצעית לעובדי המדינה במינהל האזרחי באיו"ש ובמת"ק ארז
Document complete Icon2006-3-10 06/25/2006 תוספת 2001 - בדירוג המינהלי עובדי מדינה סמל מחשב 4550
Document complete Icon2006-3-11 07/12/2006 תוספת שקלית לעובדי הנהלת בתי משפט
Document complete Icon2006-3-12 12/05/2006 חוזר הוראות ביצוע ליישום הסכם קיבוצי מיוחד מיום 4/12/06 (משפטנים ופרקליטים - ביטול תוספת 15%)
Hide details for הער - רפואיהער - רפואי
Hide details for 20172017
Document complete Icon2017-2-1 01/09/2017 תוספת מקצועות במצוקה אקוטית לרופאי טיפול נמרץ לב- החלטת ועדת מעקב מיום 29.12.2016
Document complete Icon2017-2-2 01/16/2017 בכ"מ-עמ"מ-דמי חבר באגודה מקצועית (גבייה מרוכזת) לשנת 2017
Document complete Icon2017-2-3 01/16/2017 פיזיותרפיסטים -דמי חבר באגודה מקצועית (גבייה מרוכזת) לשנת 2017
Document complete Icon2017-2-4 01/16/2017 פארה רפואיים -דמי חבר באגודה מקצועית (גבייה מרוכזת) לשנת 2017
Document complete Icon2017-2-5 01/16/2017 דיאטנים - דמי חבר באגודה מקצועית (גבייה מרוכזת) לשנת 2017
Document complete Icon2017-2-6 01/16/2017 רופאים תוספת תפוקה בתי חולים - עדכון
Document complete Icon2017-2-8 03/05/2017 הסכם להארכת הסכם המשמרות המיוחדות לאחיות עד ליום 31.3.2018
Document complete Icon2017-2-9 03/05/2017 דירוג אחים ואחיות - השתתפות מיוחדת במימון שכר דירה - הארכת תחולת הוראות החוזר
Document complete Icon2017-2-11 03/05/2017 אחיות - החלטת וועדת מעקב מיום 28.2.17 בעניין תוספות שכר לאחיות בתפקידי פיקוח וניהול במשרד הבריאות
Document complete Icon2017-2-12 03/06/2017 דירוג אחים ואחיות - הסכם מיום 28.2.2017 ליישום הסכם המסגרת 2016
Document complete Icon2017-2-13 04/19/2017 רופאים תוספת תפוקה בבתי חולים - עדכון
Document complete Icon2017-2-14 06/20/2017 פריסת משרות מנהלי שירות בשרותי בריאות כללית (חוזר מס' 43 בנושא שבסימוכין)
Document complete Icon2017-2-15 07/19/2017 רופאים תוספת תפוקה בבתי חולים - עדכון
Document complete Icon2017-2-16 10/17/2017 רופאים תוספת תפוקה בבתי חולים - עדכון
Document complete Icon2017-2-17 10/17/2017 אחים ואחיות - השתתפות בדמי חבר באגודה מקצועית
Document complete Icon2017-2-18 10/30/2017 דירוג הביוכימאים והמקרוביולוגים - השתתפות בדמי חבר באגודה מקצועית
Document complete Icon2017-2-19 11/05/2017 החלטת הוועדה הפריטטית בנושא הקצאת סל משמרות מיוחדות לאחים ולאחיות מיום 1.11.2017
Hide details for 20162016
Document complete Icon2016-2-1 01/17/2016 הכרה בתוספת קבועה לתשלום לגמלאות: תוספת פריפריה לרופאים בלשכות בריאות הציבור במחוז צפון, במחוז באר שבע, באזור אשקלון ובאילת (חוזר מס' 40 להסכם שבסימוכין)
Document complete Icon2016-2-2 01/18/2016 בכ"מ-עמ"מ-דמי חבר באגודה מקצועית (גבייה מרוכזת) לשנת 2016
Document complete Icon2016-2-3 01/18/2016 פארה רפואיים -דמי חבר באגודה מקצועית (גבייה מרוכזת) לשנת 2016
Document complete Icon2016-2-4 01/18/2016 פיזיותרפיסטים -דמי חבר באגודה מקצועית (גבייה מרוכזת) לשנת 2016
Document complete Icon2016-2-5 01/18/2016 רופאים תוספת תפוקה בתי חולים - עדכון
Document complete Icon2016-2-7 01/20/2016 דיאטנים - דמי חבר באגודה מקצועית (גבייה מרוכזת) לשנת 2016
Document complete Icon2016-2-8 01/24/2016 הארכה נוספת של המועד לקיום תחנת הבדיקה להסכם הרופאים (חוזר מס' 41 להסכם שבסימוכין)
Document complete Icon2016-2-9 02/23/2016 וטרינרים - הוראות ביצוע להסכם מיום 17.8.2015- תיקון טעויות סופר
Document complete Icon2016-2-10 03/14/2016 דירוג אחים ואחיות - השתתפות מיוחדת במימון שכר דירה - הארכת תחולת הוראות החוזר
Document complete Icon2016-2-11 03/14/2016 הארכת הסכם המשמרות המיוחדות לאחיות עד ליום 31.3.17
Document complete Icon2016-2-12 04/19/2016 רופאים תוספת תפוקה בתי חולים - עדכון
Document complete Icon2016-2-13 06/13/2016 הכרה בשנות עבודה בתאגיד הבריאות לצורך זכאות למענק יובל לרופאי המדינה
Document complete Icon2016-2-14 06/13/2016 תשלום תוספת תפוקה לרופאים המועסקים בחלקיות משרה בבתי חולים בשירות המדינה ובחלקיות משרה בתאגידי הבריאות - הסכם מיום 11.5.16
Document complete Icon2016-2-15 07/26/2016 רופאים תוספת תפוקה בתי חולים - עדכון
Document complete Icon2016-2-16 09/11/2016 רופאי מינהל בכיר במשרד הבריאות (חוזר מס' 42 בנושא שבסימוכין)
Document complete Icon2016-2-17 09/20/2016 הסכם קיבוצי לעובדי המינהל והמשק מיום 14.9.2016
Document complete Icon2016-2-18 10/25/2016 רופאים תוספת תפוקה בתי חולים - עדכון
Document complete Icon2016-2-19 10/26/2016 וטרינרים - העלאת תקרת מימון השתלמויות מתוך הקרן שהוקמה מכוח הסכם 17.8.2015
Document complete Icon2016-2-20 11/27/2016 אחיות - החלטת וועדת מעקב מיום 22.11.16 בעניין תוספות שכר לאחיות בתפקידי פיקוח וניהול במשרד הבריאות
Document complete Icon2016-2-21 11/29/2016 הסכם קיבוצי לעובדי המינהל והמשק מיום 14.9.2016 - חתימת כל הצדדים
Hide details for 20152015
Document complete Icon2015-2-1 01/05/2015 רופא מינהל בכיר במשרד הבריאות (חוזר מס' 28 בנושא שבסימוכין)
Document complete Icon2015-2-2 01/18/2015 בכ"מ-עמ"מ-דמי חבר באגודה מקצועית (גבייה מרוכזת) לשנת 2014
Document complete Icon2015-2-3 01/18/2015 רופאים תוספת תפוקה בתי חולים - עדכון
Document complete Icon2015-2-4 02/02/2015 תוספות קבועות לתשלום גמלאות (חוזר מס' 30 בנושא שבסימוכין)
Document complete Icon2015-2-5 03/15/2015 קבלת דיווח על נוכחות רופאים בזמן חירום (חוזר מס' 31 לנושא שבסימוכין)
Document complete Icon2015-2-6 03/15/2015 כוננות רופאי בית חולים בשירותי בריאות כללית ביום שישי בבוקר- החלטת ועדת מעקב (חוזר מס' 29 להסכם הקיבוצי שבסימוכין*)
Document complete Icon2015-2-7 03/25/2015 דירוג אחים ואחיות - השתתפות מיוחדת במימון שכר דירה - הארכת תחולת הוראות החוזר
Document complete Icon2015-2-8 03/29/2015 הסכם להארכת הסכם המשמרות המיוחדות לאחים ואחיות עד ליום 31.3.2016
Document complete Icon2015-2-9 04/15/2015 הארכת המועד לקיום תחנת הבדיקה להסכם הרופאים (חוזר מס' 32 להסכם שבסימוכין)
Document complete Icon2015-2-10 04/16/2015 רופאים תוספת תפוקה בתי חולים - עדכון
Document complete Icon2015-2-11 05/28/2015 הארכת המועד להסכמה בנושא מיצוי פיצוי (חוזר מס' 33 להסכם שבסימוכין)
Document complete Icon2015-2-13 07/12/2015 1. מנהל אגף שיקום במשרד הבריאות - החלטת ועדת מעקב מיום 8.6.2015
2. תוספת מקצועות במצוקה אקוטית לרופאי טיפול נמרץ לב- החלטת ועדת מעקב מיום 23.3.2015 (חוזר מס' 34 בנושא שבסימוכין)
Document complete Icon2015-2-14 07/16/2015 רופאים תוספת תפוקה בתי חולים - עדכון
Document complete Icon2015-2-15 07/27/2015 מענקי בחינות לרופאים אשר בצעו התמחות על בחו"ל - המועסקים במשרה חלקית (חוזר מס' 35 להסכם שבסימוכין)
Document complete Icon2015-2-17 08/24/2015 וטרינרים - הוראות ביצוע להסכם מיום 17.8.2015
Document complete Icon2015-2-18 08/30/2015 החלטת ועדת מעקב בעקבות סעיף "מיצוי פיצוי" (חוזר מס' 37 בנושא שבסימוכין)
Document complete Icon2015-2-21 10/19/2015 רופאים תוספת תפוקה בתי חולים - עדכון
Document complete Icon2015-2-22 11/02/2015 הארכה נוספת של המועד לקיום תחנת הבדיקה להסכם הרופאים (חוזר מס' 39 להסכם שבסימוכין)
Hide details for 20142014
Document complete Icon2014-2-1 01/15/2014 הזכות לבצע תורנות שליש ע"י מומחה על או ע"י מומחה בהתמחות שניה אם ביצע את התורנות בתחום בו הוא מומחה (חוזר מס' 21 בנושא 1 שבסימוכין)
Document complete Icon2014-2-2 01/19/2014 בכ"מ-עמ"מ-דמי חבר באגודה מקצועית (גבייה מרוכזת) לשנת 2014
Document complete Icon2014-2-3 01/19/2014 רופאים תוספת תפוקה בתי חולים - עדכון
Document complete Icon2014-2-4 01/26/2014 דירוג אחים ואחיות - השתתפות מיוחדת במימון שכר דירה - הארכת תחולת הוראות החוזר
Document complete Icon2014-2-5 02/09/2014 רופאים - תוספת מקצועות במצוקה אקוטית לרופאי טיפול נמרץ לב- החלטת ועדת מעקב מיום 22.1.2014
Document complete Icon2014-2-6 02/09/2014 תעריפי משמרות תיגבור ומשמרות מיוחדות לאחיות - עידכון תעריפים
Document complete Icon2014-2-7 02/16/2014 אחים ואחיות - הגדלת התוספת השיקלית מכוח ההסכם שנחתם ביום 15.1.13
Document complete Icon2014-2-8 03/10/2014 הסכם להארכת הסכם המשמרות המיוחדות לאחיות עד ליום 31.3.2015
Document complete Icon2014-2-9 04/28/2014 רופאים תוספת תפוקה בתי חולים - עדכון
Document complete Icon2014-2-10 05/01/2014 דירוג הרופאים - הכרה בתוספות שמקורן בהסכם הקיבוצי מיום 25.8.2011 כתוספות קבועות לתשלום לגמלאות (חוזר מס' 22 בנושא שבסימוכין)
Document complete Icon2014-2-11 05/01/2014 דירוג מנמ"ש - הכרה בתוספת בית חולים מאוחדת ותוספת בוררות כתוספות קבועות לתשלום לגמלאות
Document complete Icon2014-2-12 05/25/2014 החלטות הוועדות הפריטטית בנושא הקצאת סל משמרות מיוחדות לאחים ולאחיות מיום 21.5.2014
Document complete Icon2014-2-14 07/28/2014 החלטת ועדת מעקב מיום 26.6.2014 בדבר קיזוז כוננויות על למנהלי שירות (חוזר מס' 23 לנושא שבסימוכין)
Document complete Icon2014-2-15 08/19/2014 רופאים תוספת תפוקה בתי חולים - עדכון
Document complete Icon2014-2-16 08/24/2014 רופאים - איחור לתורנות חצי או תורנות שליש (חוזר מספר 24 לנושא שבסימוכין)
Document complete Icon2014-2-17 10/20/2014 ביצוע "שעות גרעין" ע"י הרופא (חוזר מס' 26 לנושא שבסימוכין)
Document complete Icon2014-2-18 10/20/2014 מענקי בחינות לרופאים אשר בצעו התמחות על בחו"ל (חוזר מס' 25 להסכם שבסימוכין)
Document complete Icon2014-2-19 10/20/2014 אחיות - החלטת וועדת מעקב מיום 16.9.14 בעניין תוספות שכר לאחיות בתפקידי פיקוח וניהול במשרד הבריאות
Document complete Icon2014-2-21 10/21/2014 רופאים תוספת תפוקה בתי חולים - עדכון
Document complete Icon2014-2-22 12/29/2014 מנגנון מיצוי פיצוי - הארכת התקופה להחלטת הר"י (חוזר מס' 27 להסכם שבסימוכין)
Hide details for 20132013
Document complete Icon2013-2-2 01/20/2013 בכ"מ-עמ"מ-דמי חבר באגודה מקצועית (גבייה מרוכזת) לשנת 2013
Document complete Icon2013-2-3 02/03/2013 משמרות תיגבור לאחים ואחיות בבריאות הציבור - החלטת ועדת מעקב מיום 1.11.2012
Document complete Icon2013-2-4 02/04/2013 אחים ואחיות - הוראות ביצוע להסכם הקיבוצי מיום 15.1.2013
Document complete Icon2013-2-6 04/02/2013 רופאים - החלטת וועדת מעקב מיום 19.3.2013 - הוראות בעניין הקצאת טורי כוננויות מיון לרופאים מומחים המועסקים בניאונטולוגיה - (חוזר מס' 10 בנושא שבסימוכין)
Document complete Icon2013-2-7 04/03/2013 חצי תורנות בשבת ומועד (חוזר מס' 10 לנושא א' שבסימוכין)
Document complete Icon2013-2-9 05/06/2013 ש.נ. גלובליות לרופא שמחליף מנהל (חוזר מס' 11 לנושא שבסימוכין)
Document complete Icon2013-2-11 05/06/2013 אי תשלום תמורה בגין שעות נוספות לרופא לרופא העובד בימי שישי במסגרת מחויבותו להשלים עעבודה של 13 ימי שישי בשנה כחלק ממשרתו הרגילה ( חוזר מס' 12 לנושא שבסימוכין)
Document complete Icon2013-2-12 05/19/2013 זכאות לתוספת מקצועות במצוקה - תיקון לחוזרנו 2012-2-24 מיום 9.10.12 (חוזר מס' 13 לנושא שבסימוכין)
Document complete Icon2013-2-13 06/12/2013 הפרשות פנסיוניות למתמחים שמועסקים בקרן מחקרים ומבצעים עבודה נוספת בלבד בשירות המדינה
Document complete Icon2013-2-14 07/15/2013 השתתפות הרופאים בצעדים לייצוב המצב הפיסקלי במדינה (באמצעות דמי הבראה) - הסכמים קיבוציים מיום 21.5.2013 ומיום 30.6.2013
Document complete Icon2013-2-16 09/01/2013 מכסת הצבירה המירבית של ימי חופשה לרופאים שעברו לשבוע עבודה בן 5 ימים (חוזר מס' 14)
Document complete Icon2013-2-17 09/30/2013 החלטת וועדת מעקב - תוספת אקוטית 2012 ותוספת מקצועות במצוקה 2012 (חוזר מס' 16 לנושא שבסימוכין)
Document complete Icon2013-2-18 09/29/2013 כוננויות מומחים צעירים בגין התמדה- תיקון (חוזר מס' 15 לנושא שבסימוכין)
Document complete Icon2013-2-19 10/13/2013 רופאים תורני חוץ - הסכם קיבוצי מיום 17.12.12
Document complete Icon2013-2-21 11/17/2013 פיצוי כוננויות בעת היעדרות עקב השתלמות רופאים - הבהרה (חוזר מס' 17 לנושא שבסימוכין)
Document complete Icon2013-2-22 12/30/2013 שיבוץ לתורנות שליש - הבהרה (חוזר מס' 20 לנושא שבסימוכין)
Document complete Icon2013-2-23 12/30/2013 א. החלטת ועדת מעקב מיום 22.10.13 - מנהלי שירות בבית החולים "בני ציון"
ב.החלטת ועדת מעקב מיום 8.2.13 - מנהלי שירות בבית החולים "איכילוב"
(חוזר מס' 19 לנושא שבסימוכין)
Document complete Icon2013-2-24 12/30/2013 החלטת ועדת מעקב מיום 22.10.13 :
1. מנהלי מחלקות באגף לבריאות השן במשרד הבריאות
2. תיקון החלטת ועדת מעקב מיום 22.5.12 (חוזר מס' 18 לנושא שבסימוכין)
Document complete Icon2013-2-25 12/30/2013 עובדי המינהל והמשק בבתי החולים הממשלתיים - הוראות ביצוע להסכם מיום 6.8.2013
Document problem Icon2013-2-1 01/20/2013 רופאים תוספת תפוקה בתי חולים - עדכון
Document problem Icon2013-2-8 04/17/2013 רופאים תוספת תפוקה בתי חולים - עדכון
Document problem Icon2013-2-15 07/21/2013 רופאים תוספת תפוקה בתי חולים - עדכון
Document problem Icon2013-2-20 10/21/2013 רופאים תוספת תפוקה בתי חולים - עדכון
Hide details for 20122012
Document complete Icon2012-2-1 01/16/2012 בכ"מ-עמ"מ-דמי חבר באגודה מקצועית (גבייה מרוכזת) לשנת 2011
Document complete Icon2012-2-3 03/04/2012 בכ"מ - עמ"מ - תשלום שכר עידוד לתורני חוץ
Document complete Icon2012-2-4 03/19/2012 רופאים - הוראות ביצוע להסכם הקיבוצי מיום 25.8.2011 ולהחלטת ועדה המעקב מיום 11.3.2012 (חוזר מס' 1 בנושא)
Document complete Icon2012-2-5 04/01/2012 דירוג אחים ואחיות - השתתפות מיוחדת במימון שכר דירה
Document complete Icon2012-2-6 04/17/2012 רופאים - תוספת גלובלית - החלטת ועדת מעקב מיום 22.3.2012 - (חוזר מס' 2 בנושא)
Document complete Icon2012-2-9 04/18/2012 אחים ואחיות - הוראות ביצוע להסכם הקיבוצי בנושא אחים ואחיות החשופים לקרינה מייננת שנחתם ביום 2.4.2012
Document complete Icon2012-2-10 04/18/2012 אחיות - הוראות ביצוע להסכם הקיבוצי ולהחלטת ועדת מעקב מיום 22.3.2012
Document complete Icon2012-2-11 04/30/2012 הוראות ביצוע להסכם תורני החוץ בדירוג הביוכימאים והמקרוביולוגים מיום 25.4.2012
Document complete Icon2012-2-12 05/01/2012 בכ"מ - עמ"מ - תשלום שכר עידוד לתורני חוץ
Document complete Icon2012-2-13 05/07/2012 רופאים - החלטת וועדת מעקב מיום 6.3.2012 - הוראות בעניין הקצאת טורי כוננויות מיון לרופאים העוסקים בטיפול נמרץ ילדים - (חוזר מס' 3 בנושא)
Document complete Icon2012-2-14 05/10/2012 אחים ואחיות - הוראות ביצוע להחלטת ועדת מעקב מיום 6.5.2012
Document complete Icon2012-2-16 05/28/2012 רופאי בריאות הציבור והמינהל הרפואי במשרד הבריאות (חוזר מס' 5 בנושא שבסימוכין)
Document complete Icon2012-2-17 05/24/2012 רופאים - שלוש החלטות ועדת מעקב מיום 23.4.2012 - (חוזר מס' 4 בנושא שבסימוכין)
Document complete Icon2012-2-18 05/29/2012 רופאים - הוראות ביצוע לתורנות שליש וכונניות לרופאים המומחים הצעירים (חוזר מס' 6 בנושא שבסימוכין)
Document complete Icon2012-2-19 07/08/2012 הוראות ביצוע להסכם מיום 2.7.2012 בדבר מעבר הרנטגנאים עובדי המדינה לשבוע עבודה בן 5 ימים
Document complete Icon2012-2-21 07/22/2012 קלינאי תקשורת ודיאטנים-דמי חבר באגודות מקצועיות
Document complete Icon2012-2-22 08/27/2012 קלינאי תקשורת ודיאטנים-מענק בגין דמי חבר שלא שולמו בשנים 2010-2011
Document complete Icon2012-2-23 09/02/2012 אחים ואחיות - הוראות ביצוע להחלטת ועדת מעקב מיום 29.8.2012 בנושא הפעלת משמרות מיוחדות
Document complete Icon2012-2-24 10/09/2012 זכאות לתוספת מקצועות במצוקה
Document complete Icon2012-2-26 10/29/2012 הכרה בהגדלת התוספת האחוזית לעובדים הסוציאליים במערכת הבריאות כתוספת קבועה לתשלום לגמלאות
Document complete Icon2012-2-27 10/29/2012 הכרה בתוספת מנמ"ש 2010 כתוספת קבועה לתשלום לגמלאות
Document complete Icon2012-2-31 01/07/2013 רופאים - החלטות ועדת מעקב שנחתמו ביום 14.11.2012 (חוזר מס' 7 בנושא שבסימוכין)
Document complete Icon2012-2-32 01/08/2013 החלטת ועדת מעקב מיום 14.11.2012 - מלר"ד (חוזר מס' 8 לנושא שבסימוכין)
Document problem Icon2012-2-2 01/16/2012 רופאים תוספת תפוקה בתי חולים - עדכון
Document problem Icon2012-2-7 04/17/2012 רופאים תוספת תפוקה בתי חולים - עדכון
Document problem Icon2012-2-20 07/22/2012 רופאים תוספת תפוקה בתי חולים - עדכון
Document problem Icon2012-2-25 10/16/2012 רופאים תוספת תפוקה בתי חולים - עדכון
Hide details for 20112011
Document complete Icon2011-2-1 01/16/2011 בכ"מ - עמ"מ - תשלום שכר עידוד לתורני חוץ
Document complete Icon2011-2-2 01/16/2011 בכ"מ-עמ"מ-דמי חבר באגודה מקצועית (גבייה מרוכזת) לשנת 2011
Document complete Icon2011-2-3 01/16/2011 רופאים תוספת תפוקה בבתי חולים - עדכון
Document complete Icon2011-2-4 01/16/2011 פיזיותרפיסטים -דמי חבר באגודה מקצועית (גבייה מרוכזת) לשנת 2009
Document complete Icon2011-2-5 01/17/2011 פארה רפואיים -דמי חבר באגודה מקצועית (גבייה מרוכזת) לשנת 2011
Document complete Icon2011-2-6 01/17/2011 פיזיותרפיסטים -דמי חבר באגודה מקצועית (גבייה מרוכזת) לשנת 2011
Document complete Icon2011-2-7 02/14/2011 וטרינרים - הוראות ביצוע להסכם הקיבוצי מיום 14.2.2011
Document complete Icon2011-2-8 02/28/2011 וטרינרים - הוראות ביצוע להסכם הקיבוצי מיום 14.2.2011 - מתוקן
Document complete Icon2011-2-9 04/13/2011 פארה רפואיים - הסכם קיבוצי מיום 12.1.2011
Document complete Icon2011-2-10 04/28/2011 רופאים תוספת תפוקה בבתי חולים - עדכון
Document complete Icon2011-2-11 05/04/2011 עובדי המינהל והמשק בבתי החולים הממשלתיים - הוראות ביצוע להסכם מיום 1.4.2011
Document complete Icon2011-2-12 05/22/2011 הוראות ביצוע להסכם קיבוצי מיום 17.4.2011 בנוגע לפיצוי למנהלי בתי חולים בגין אי-זכאות לכוננות על בעת שהיה בחו"ל בתפקיד
Document complete Icon2011-2-14 09/25/2011 דרגה תחילית לעובדים בדירוג הביוכמיאלים והמיקרוביולוגים
Document complete Icon2011-2-15 10/04/2011 בכ"מ - עמ"מ - תשלום שכר עידוד לתורני חוץ
Document complete Icon2011-2-16 10/26/2011 רופאים תוספת תפוקה בתי חולים - עדכון
Document complete Icon2011-2-17 11/06/2011 החלטת וועדת מעקב מיום 3.11.2011 - הקצאת טורי כוננויות מיון לרופאים העוסקים בטיפול נמרץ ילדים
Document problem Icon2011-2-13 07/24/2011 רופאים תוספת תפוקה בתי חולים - עדכון
Hide details for 20102010
Document complete Icon2010-2-1 01/17/2010 בכ"מ-עמ"מ-דמי חבר באגודה מקצועית (גבייה מרוכזת) לשנת 2010
Document complete Icon2010-2-2 01/17/2010 רופאים תוספת תפוקה בבתי חולים - עדכון
Document complete Icon2010-2-3 04/21/2010 רופאים תוספת תפוקה בבתי חולים - עדכון
Document complete Icon2010-2-4 05/02/2010 פארה רפואיים -דמי חבר באגודה מקצועית (גבייה מרוכזת) לשנת 2009
Document complete Icon2010-2-5 05/02/2010 פיזיותרפיסטים -דמי חבר באגודה מקצועית (גבייה מרוכזת) לשנת 2009
Document complete Icon2010-2-6 05/10/2010 רוקחים - הוראות ביצוע להסכם הקיבוצי מיום 12.4.2010
Document complete Icon2010-2-7 06/08/2010 רופאים תוספת תפוקה בבתי חולים - עדכון
Document complete Icon2010-2-8 06/14/2010 רופאים תוספת תפוקה בבתי חולים - תיקון טעות
Document complete Icon2010-2-9 06/22/2010 רופאים - מועד הפסקת תשלום תוספת מתמחה
Document complete Icon2010-2-10 07/18/2010 רופאים תוספת תפוקה בבתי חולים
Document complete Icon2010-2-11 10/14/2010 רנטגנאים - הוראות ביצוע להסכם הקיבוצי מיום 10.10.10
Document complete Icon2010-2-12 10/18/2010 רופאים תוספת תפוקה בבתי חולים
Document complete Icon2010-2-13 11/29/2010 אחים ואחיות - השתתפות בדמי חבר באגודה מקצועית
Hide details for 20092009
Document complete Icon2009-2-1 01/18/2009 רופאים תוספת תפוקה בבתי חולים - עדכון
Document complete Icon2009-2-2 01/18/2009 בכ"מ-עמ"מ-דמי חבר באגודה מקצועית (גבייה מרוכזת) לשנת 2009
Document complete Icon2009-2-3 03/22/2009 רופאים - הסכם בוררות מיום 26.11.08 - מערכת הביטחון
Document complete Icon2009-2-5 04/19/2009 רופאים - הסכם בוררות מיום 26.11.2008 - גמלאים
Document complete Icon2009-2-6 04/19/2009 רופאים תוספת תפוקה בבתי חולים - עדכון
Document complete Icon2009-2-7 07/08/2009 תוספת מקצועות אקוטיים בעקבות הסכם הבוררות מיום 26.11.2008
Document complete Icon2009-2-8 07/19/2009 רופאים תוספת תפוקה בבתי חולים - עדכון
Document complete Icon2009-2-9 09/08/2009 אחיות - הוראות ביצוע להסכם הקיבוצי מיום 10.8.2009
Document complete Icon2009-2-11 09/24/2009 פיזיותרפיסטים - הוראות ביצוע להסכם הקיבוצי מיום 12.8.2009
Document complete Icon2009-2-12 10/18/2009 רופאים תוספת תפוקה בבתי חולים - עדכון
Document complete Icon2009-2-13 12/10/2009 פארה רפואיים - הוראות ביצוע להסכם הקיבוצי מיום 22.11.2009
Document complete Icon2009-2-14 12/10/2009 דירוג ביוכימאים ומיקרוביולוגים - הוראות ביצוע להסכם הקיבוצי מיום 29.11.2009
Hide details for  Document complete Icon2009-2-15 12/13/2009 הסכם מיום 24.12.2008 בדבר שיעורי ההפרשה והניכוי לקרן ההשתלמות לרופאים מנהלים ולרופאים בפריפריה
[Replication or Save Conflict]
Document problem Icon2009-2-10 09/16/2009 פיזיותרפיסטים - הוראות ביצוע להסכם הקיבוצי מיום 12.8.2009
Hide details for 20082008
Document complete Icon2008-2-1 01/16/2008 רופאים תוספת תפוקה בבתי"ח - עדכון
Document complete Icon2008-2-2 01/16/2008 בכ"מ-עמ"מ-דמי חבר באגודה מקצועית (גבייה מרוכזת) לשנת 2008
Document complete Icon2008-2-3 04/17/2008 רופאים תוספת תפוקה בבתי"ח - עדכון
Document complete Icon2008-2-4 07/16/2008 רופאים תוספת תפוקה בבתי חולים - עדכון
Document complete Icon2008-2-5 07/30/2008 דמי טיפול מקצועי - ארגוני
Document complete Icon2008-2-6 08/11/2008 דמי טיפול מקצועי - ארגוני
Document complete Icon2008-2-7 10/22/2008 רופאים תוספת תפוקה בבתי חולים - עדכון
Document complete Icon2008-2-8 12/02/2008 הסכם קיבוצי מיום 17.4.2008 עם הסתדרות האחים והאחיות לביטול מנגנון בדיקת השחיקה
Document complete Icon2008-2-9 12/08/2008 עובדי מינהל ומשק בבתי החולים הממשלתיים - פסקי בוררות של המוסד לבוררות מוסכמת בשירותים הציבוריים מיום 6.8.2007 ומיום 11.8.2008
Document complete Icon2008-2-10 12/10/2008 אחים ואחיות - השתתפות בדמי חבר באגודה מקצועית
Document complete Icon2008-2-11 12/22/2008 רופאים - הסכם בוררות מיום 26.11.2008
Hide details for 20072007
Document complete Icon2007-2-1 01/17/2007 רופאים תוספת תפוקה בבתי"ח - עדכון
Document complete Icon2007-2-2 01/17/2007 בכ"מ-עמ"מ-דמי חבר באגודה מקצועית (גבייה מרוכזת) לשנת 2007
Document complete Icon2007-2-3 02/14/2007 אי תשלום שכר בגין שביתה מלאה או חלקית
Document complete Icon2007-2-4 04/18/2007 רופאים תוספת תפוקה בבתי"ח - עדכון
Document complete Icon2007-2-5 06/26/2007 רופאים - הפרשות לקופות גמל בגין החלק של תגמולי מילואים המחושב על בסיס רכיבי עבודה נוספת
Document complete Icon2007-2-6 07/17/2007 רופאים תוספת תפוקה בבתי"ח - עדכון
Document complete Icon2007-2-7 10/17/2007 רופאים תוספת תפוקה בבתי"ח - עדכון
Hide details for 20062006
Document complete Icon2006-2-1 01/15/2006 בכ"מ-עמ"מ-דמי חבר באגודה מקצועית (גבייה מרוכזת) לשנת 2004
Document complete Icon2006-2-2 01/15/2006 רופאים תוספת תפוקה בבתי"ח - עדכון
Document complete Icon2006-2-3 04/25/2006 רופאים תוספת תפוקה בבתי"ח - עדכון
Document complete Icon2006-2-4 05/15/2006 המגזר הרפואי - עדכון תוספות ותעריפים
Document complete Icon2006-2-5 07/05/2006 המגזר הרפואי - עדכון תוספות ותעריפים - הבהרה
Document complete Icon2006-2-6 07/16/2006 רופאים תוספת תפוקה בבתי"ח - עדכון
Document complete Icon2006-2-7 10/16/2006 רופאים תוספת תפוקה בבתי"ח - עדכון
Document complete Icon2006-2-8 12/04/2006 הסכם אחים ואחיות בעקבות בדיקת שחיקה - הוראות ביצוע
Hide details for העת - תעריפיםהעת - תעריפים
Hide details for 20172017
Document complete Icon2017-4-1 01/16/2017 המשכורת נושאי משרה שפוטית - עדכון משכורת היסוד
Document complete Icon2017-4-2 02/08/2017 מנהלים כלליים במשרדי ממשלה ונושאי תפקידים מקבילים - עדכון
Document complete Icon2017-4-3 06/19/2017 מנהלים כלליים במשרדי ממשלה ונושאי תפקידים מקבילים - עדכון
Document complete Icon2017-4-4 06/26/2017 דמי כלכלה למנהלים כלליים במשרדי ממשלה ונושאי תפקידים מקבילים - עדכון
Hide details for 20162016
Document complete Icon2016-4-1 02/23/2016 מנהלים כלליים במשרדי ממשלה ונושאי תפקידים מקבילים - עדכון
Document complete Icon2016-4-2 01/26/2016 המשכורת נושאי משרה שפוטית - עדכון משכורת היסוד
Hide details for 20152015
Document complete Icon2015-4-1 03/01/2015 מנהלים כלליים במשרדי ממשלה ונושאי תפקידים מקבילים - עדכון
Document complete Icon2015-4-2 01/26/2015 המשכורת נושאי משרה שפוטית - עדכון משכורת היסוד
Hide details for 20142014
Document complete Icon2014-4-1 01/19/2014 מנהלים כלליים במשרדי ממשלה ונושאי תפקידים מקבילים - עדכון
Document complete Icon2014-4-2 02/04/2014 המשכורת נושאי משרה שפוטית - עדכון משכורת היסוד
Hide details for 20132013
Document complete Icon2013-4-1 02/04/2013 מנהלים כלליים במשרדי ממשלה ונושאי תפקידים מקבילים - עדכון
Document complete Icon2013-4-2 01/20/2013 המשכורת נושאי משרה שפוטית - עדכון משכורת היסוד
Document complete Icon2013-4-3 06/16/2013 דמי כלכלה למנהלים כלליים במשרדי ממשלה ונושאי תפקידים מקבילים - עדכון
Hide details for 20122012
Document complete Icon2012-4-1 01/16/2012 מנהלים כלליים במשרדי ונושאי תפקידים מקבילים - עדכון
Document complete Icon2012-4-2 01/16/2012 המשכורת נושאי משרה שפוטית - עדכון משכורת היסוד
Hide details for 20112011
Document complete Icon2011-4-1 01/18/2011 מנהלים כלליים במשרדי ונושאי תפקידים מקבילים - עדכון
Document complete Icon2011-4-2 01/24/2011 המשכורת נושאי משרה שפוטית - עדכון משכורת היסוד
Document complete Icon2011-4-3 03/07/2011 המשכורת נושאי משרה שפוטית - עדכון משכורת היסוד
Document complete Icon2011-4-6 03/29/2011 המשכורת נושאי משרה שפוטית - עדכון משכורת היסוד
Hide details for 20102010
Document complete Icon2010-4-1 01/19/2010 מנהלים כלליים במשרדי ונושאי תפקידים מקבילים - עדכון
Document complete Icon2010-4-2 01/24/2010 המשכורת נושאי משרה שפוטית - עדכון משכורת היסוד
Document complete Icon2010-4-3 03/09/2010 המשכורת נושאי משרה שפוטית - עדכון משכורת היסוד
Document complete Icon2010-4-4 07/04/2010 המשכורת נושאי משרה שפוטית - עדכון משכורת היסוד
Document complete Icon2010-4-5 08/09/2010 המשכורת נושאי משרה שפוטית - עדכון משכורת היסוד
Document complete Icon2010-4-6 10/26/2010 המשכורת נושאי משרה שפוטית - עדכון משכורת היסוד
Hide details for 20092009
Document complete Icon2009-4-1 01/15/2009 מנהלים כלליים במשרדי ונושאי תפקידים מקבילים - עדכון
Document complete Icon2009-4-2 05/31/2009 דמי כלכלה למנהלים כלליים במשרדי ממשלה ונושאי תפקידים מקבילים - עדכון סמל מחשב 1600
Hide details for 20082008
Document complete Icon2008-4-1 01/16/2008 מנהלים כלליים במשרדי ונושאי תפקידים מקבילים - עדכון
Document complete Icon2008-4-2 01/16/2008 המשכורת נושאי משרה שפוטית - עדכון משכורת היסוד
Document complete Icon2008-4-3 01/27/2008 משכורת נושאי משרה שיפוטית - עדכון משכורת היסוד - תיקון
Hide details for 20072007
Document complete Icon2007-4-1 01/16/2007 מנהלים כלליים במשרדי ממשלה ונושאי תפקידים מקבילים - עדכון
Document complete Icon2007-4-2 01/28/2007 המשכורת נושאי משרה שפוטית - עדכון משכורת היסוד
Hide details for 20062006
Document complete Icon2006-4-1 01/16/2006 המשכורת נושאי משרה שפוטית - עדכון משכורת היסוד
Document complete Icon2006-4-2 01/24/2006 מנהלים כלליים במשרדי ממשלה ונושאי תפקידים מקבילים - עדכון משכורת היסוד למי ששכרו צמוד למדד
Document complete Icon2006-4-3 05/25/2006 שכר סופרים (מקור, תרגום ועריכה) - תעריפים מכסימליים
Document complete Icon2006-4-4 06/07/2006 מנהלים כלליים במשרדי ממשלה ונושאי תפקידים מקבילים - עדכון