הוראת תכ''ם 7.12.5

שם ההוראה:
שיתוף פעולה תעשייתי

פרק ראשי:
התקשרויות ורכישות

פרק משני:
סוגיות בהתקשרות

בתוקף מתאריך:
09/03/2012

תאריך תום תוקף:


מילות מפתח:
שיתוף פעולה תעשייתי

שם המאשר:
אבי מישראל/מינהל הרכש/אוצר

קובץ ראשי:
מסמכים מצורפים: